Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

№ 954 

 

гр. Бургас, 22 април 2013 г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори януари, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 1611 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.118 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Жалбоподателят Г.С.Г. ***, е оспорил решение № КПК-85/05.07.2012г. на директора на Районно управление „Социално осигуряване” – Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 026-00-279-19/18.06.2012г. на ръководителя на осигуряването за безработица на РУСО, гр.Бургас, с което на основание чл.54ж, ал.1 във връзка с чл.54д, ал.1, т.1 от КСО е прекратено изплащането на отпуснатото на основание чл.54ж, ал.1 във връзка с чл.54а, ал.1, чл.54б, ал.1 и чл.54в, ал.1 от КСО с разпореждане № 026-00-279-1/15.11.2011г. парично обезщетение за безработица на жалбоподателя.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество изложените съображения са за постановяването му в противоречие на материалноправните разпоредби на КСО. Твърди се, че жалбоподателят, в качеството си на общински съветник не подлежи на осигуряване през целия месец. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с представител по пълномощие, поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата – директорът на РУСО – Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и иска същата да бъде отхвърлена.

Въз основа на представените по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Съгласно Протокол №1 от 07.11.2011г. (л.21), жалбоподателят е положил клетва като общински съветник в Общински съвет Средец на същата дата.

Със заявление ат 11.11.2011г. (л.90) за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл.54а от КСО, същият е сезирал директора на РУСО гр.Бургас относно отпускане на парично обезщетение за безработица. При подаване на заявлението, жалбоподателят е декларирал, че не упражнява трудова дейност, за която да подлежи на задължително осигуряване по чл.4 от КСО.

Въз основа на подадено заявление за отпускане на парично обезщетение е издадено разпореждане № 026-00-279-1/15.11.2011г. (л.87) на ръководителя на осигуряването за безработица на РУСО гр.Бургас, с което на основание чл.54ж, ал.1 и във връзка с чл.54а, ал.1, чл.54б, ал.1 и чл.54в, ал.1 от КСО е отпуснато парично обезщетение за безработица, считано от 02.11.2011г. до 01.11.2012г. в размер на 46.04 лв. дневно.

След отпускане на паричното обезщетение за безработица по подадени декларации от лицето за промяна в обстоятелствата, многократно са постановявани разпореждания за прекратяване на изплащането на обезщетението за дните, през които лицето е упражнявало дейност, в качеството му на общински съветник - участвало е в заседания на общинския съвет.

За изясняване осигурителния статус на лицето е започнала проверка от контролен орган на РУСО гр.Бургас в Община Средец, при която, въз основа на разчетно-платежните ведомости се установило, че Г.Г. е получавал възнаграждения за дните, в които е участвал в заседания. На основание чл.54г, ал.4 от КСО е издадено е разпореждане № 026-00-279-16/06.04.2012г. (л.30) на Ръководителя на осигуряването за безработица на РУСО гр. Бургас, с което е спряно изплащането на паричното обезщетение за безработица.

След приключване на проверката и изясняване на осигурителния статус на лицето на основание чл.55 от Административнопроцесуалния кодекс е издадено разпореждане № 026-00-279-17/18.06.2012г. (л.28) на Ръководителя на осигуряването за безработица на РУСО гр.Бургас, с което е възобновено производството по изплащане на паричното обезщетение за безработица на Г.Г..

С разпореждане № 026-00-279-19/18.06.2012г. (л.25) на основание чл.54ж, ал.1 във връзка с чл.54д, ал.1, т. 1 от КСО е прекратено изплащането на отпуснатото парично обезщетение считано от 01.03.2012г. В мотивите на разпореждането е посочено, че лицето упражнява трудова дейност като общински съветник, за която дейност подлежи на задължително осигуряване по чл.4, ал.1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване. Именно това разпореждане е предмет на настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правно страна:

Жалбата - предмет на настоящото производство, е подадена срещу подлежащ на оспорване индивидуален административен акт, в преклузивния 14-дневен срок, от надлежна страна. Поради това, тя се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Спорът между страните е правен и се състои в това дали общинските съветници, подлежат на задължително осигуряване само за дните на проведените заседания върху сумите на изплатените им възнаграждения, а за останалото време е налице "прекъсване на осигуряването" или през цялото време, през което изпълняват задълженията си като общински съветници, а не само за времето на участие в заседания.

Според разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗМСМА, в редакцията й до 23.02.2009г. вкл., общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

С изменението на чл.34, ал. 1 от ЗМСМА, в сила от 24.02.2009 г., за изпълнение на задълженията си общинските съветници получават възнаграждение, чийто размер се определя с решение на общинския съвет. Вследствие на тази промяна в чл.34, ал.1 от ЗМСМА от 24.02.2009г., общинските съветници получават възнаграждение за времето, през което изпълняват задълженията си като общински съветници, а не само за времето на участие в заседания. Освен да участват в заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които са избрани, общинските съветници са длъжни и да поддържат връзки с избирателите и да ги информират за дейността и решенията на общинския съвет (чл.36, ал.1, т.1 и 2 от ЗМСМА). Следователно, общинските съветници подлежат на осигуряване през целия месец, а не само за дните на участие на заседания на общинския съвет.

Съгласно чл.54д, ал.1, т. 1- изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл.4.

На основание чл.4, ал.1, т.8 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, сред които са и общинските съветници, подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Времетраенето на задължителното осигуряване се определя съобразно правилото по чл. 10 от КСО - от деня на започване на трудовата дейност до деня на нейното прекратяване. За времето, през което общинските съветници упражняват пълномощията и дейността по чл. 33 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се дължат осигурителни вноски на основание чл.6, ал.3 от КСО - месечно върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Общинските съветници изпълняват правомощията си и по този повод полагат труд през цялото време на мандата си, а не само при участието си в заседания на общинския съвет и неговите комисии. Неоснователен е релевираният в жалбата довод, според който общинските съветници, които не са осигурявани на друго основание, подлежат на задължително осигуряване само за дните на проведените заседания върху сумите на изплатените им възнаграждения, а за останалото време е налице "прекъсване на осигуряването".  (в този смисъл решение №11751/12.10.2010г. по адм.д.№6733/2010г. на ВАС)

Поради изложените съображения съдът следва да отхвърли жалба на Г.С.Г. от гр.Средец против решение № КПК-85/05.07.2012г. на директора на Районно управление „Социално осигуряване” – Бургас като неоснователна.

Мотивиран от това и на основание чл.118 от КСО, във връзка с чл.172, ал. 2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

               

 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.Г. ***, против решение № КПК-85/05.07.2012г. на директора на Районно управление „Социално осигуряване” – Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 026-00-279-19/18.06.2012г. на ръководителя на осигуряването за безработица на РУСО, гр.Бургас, с което на основание чл.54ж, ал.1 във връзка с чл.54д, ал.1, т.1 от КСО е прекратено изплащането на отпуснатото парично обезщетение за безработица.

            Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                               СЪДИЯ: