Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1616                   02  октомври 2018 година                  град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание на двадесет и шести септември,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                             

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

 

Секретар Б. Н.

като разгледа административно  дело  номер 1610  по описа за  2018 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.186, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „Елс трейд“ЕООД с ЕИК/ Булстат 204092368, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул. „Вардар“ №1, вх.1, представлявано от Л.С.С., против заповед  №ФК-216-0269343 от 07.06.2018 г.  на началник отдел „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ НАП, с която е приложена принудителна административна мярка/ПАМ/ „запечатване на търговски обект“- сергия за промишлени стоки, находящ се в гр. Черноморец, ул.“Възраждане“№1А и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че заповедта е необоснована и издадена при съществени нарушения на процесуалните правила. Излага подробни съображения. Не ангажира доказателства. Иска да се отмени. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата - началник отдел „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ НАП Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Представил е административната преписка по издаване на оспорения административен акт. Не ангажира други доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от  лице, което има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал.1 АПК, атакува индивидуален административен акт, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата за основателна по следните съображения:

От представените с административната преписка доказателства се установява, че на 03.06.2018 г. е извършена проверка на търговски обект-сергия за промишлени стоки, находящ се в гр.Черноморец, общ. Созопол, ул. „Възраждане“№1А, стопанисван от дружеството, при която след контролна покупка на 1 бр. капела на стойност 15.00 лева, заплатени в брой, не е издаден фискален бон, а касова бележка от кочан, без пореден номер. Кочанът не е прошнурова и прономерован. Касовата бележка била издадена във връзка със сервизен ремонт на въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство/ФУ/ модел  Dajsy Expert 01-KL, с ИН №DY340356 и ИН на ФП 36499308. За ремонта на ФУ не бил представен протокол от обслужващия го сервиз, а ремонтните дейности не били отразени изискванията на чл.40, ал.4 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ,бр.106 от 27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./.   Прието било, че дружеството не е спазило реда и начина за издаване на съответен документ при продажба/доставка, което е нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. За констатациите от проверката е съставен протокол №0269343 от 03.06.2018 г./л.16-18 от делото/.

Извършеното нарушение е мотивирало началникът на отдел „Оперативни дейности“ , главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ НАП, да издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ФК-216-0269343 от 07.06.2018 г., на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ ЗДДС, която препраща към фактите, обективирани в цитирания вече протокол за извършена проверка и с която е наредено „запечатване на търговски обект“-сергия за промишлени стоки, находящ се в гр.Черноморец, ул. „Възраждане“ №1А и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

На 11.06.2018 г., за извършеното нарушение на „Елс трейд“ЕООД е съставен АУАН №F388981/л.26 от делото/.

Няма данни въз основа на него да е издадено наказателно постановление.

Заповедта, с която на жалбоподателя е приложена принудителната административна мярка, е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ФК-216-0269343 от 07.06.2018 г. на началника на „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ НАП, по реда на  чл.186-188 ЗДДС, е издадена от компетентен орган, съобразно нормата на чл.186, ал.3 ЗДДС в рамките на делегираните със заповед №ЗЦУ-ОПР-16 от 17.05.2018 г. на изп. директор на НАП правомощия/л.30-31 от делото/ и е в предвидената от закона писмена форма.

На второ място обаче, при издаването на заповедта са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, материалния закон и неговата цел и съображенията за това са следните:

Жалбоподателят  твърди, че не ощетил фиска, т.е. не е извършил вмененото му нарушение. Не спори, че не е издал фискален бон, предвид обстоятелството, че въведеното в обекта ФУ се ремонтира, но за извършената покупка е издадена касова бележка от кочан.

От представеното по делото копие на касовата бележка е видно, че същата няма пореден номер, а кочанът не е прошнурован и прономерован, което е в нарушение на нормата на чл.35 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., т.е. налага се изводът, че  жалбоподателят е извършил нарушение в хипотезата на чл.118, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г., която обосновава запечатване на търговския обект и забрана достъпа до него.

Според правилото на чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ ЗДДС принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба/фискален бон, касова бележка от кочан/, издаден по установения ред за доставка/продажба. Следователно неспазването на този ред или начин за издаване на съответния документ при извършване на продажба, административният орган в условията на обвързана компетентност,т.е. при установеното административно нарушение, същият е задължен за издаде заповед като процесната, а не да преценява дали да наложи ПАМ или не.

В нормата на чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ ЗДДС обаче се съдържа срок, който е „до 30 дни“. При определяне срока на ПАМ административният орган действа вече при условията на оперативна самостоятелност и следва да обоснове спазването на границите на тази самостоятелност, като изложи съответните мотиви. След като законодателят е предвидил срок „до 30 дни“, то административният орган е длъжен да обоснове защо е определил срок именно от 12 дни за това нарушение, при което не е бил издаден фискален бон, а касова бележка от кочан,  който не е прошнурован и прономерован.   Като не е сторил това, същият не е обосновал упражняването на предоставеното му правомощие с целта на закона и е пречка за съдебен контрол относно спазване принципа за съразмерност/чл.6АПК/. Изискването за мотивиране на административните актове обезпечава съдебния контрол за законосъобразност и правото на защита на страните. При издаване на административен акт в условията на оперативна самостоятелност, неизлагането на мотиви е основание за неговата отмяна. В конкретния случай е налице формално изпълнение на задължението за мотивиране на акта, без обвързване с конкретни факти, което е равнозначно на липсата на мотиви, независимо от техния обем. Дори и да се приеме, че в заповедта са изложени някакви обстоятелства, същите представляват само факти и статистически данни, които не съдържат ясни правила и точен и справедлив критерий за определяне срока на принудителната административна мярка. Липсва яснота във волята на издателя на акта-защо на този нарушител, именно за това нарушение, е наложил ПАМ именно за 12 дни. Изявленията на процесуалния представител на административния орган в съдебно заседание не могат да санират липсата на мотиви в заповедта, касаещи определяне продължителността на срока на ПАМ.

Липсата на мотиви относно срока, за който се прилага принудителната административна мярка води до невъзможност да бъде направена проверка от съда дали е изпълнено изискването за съответствие на индивидуалния административен акт с целта на закона, което е изискване за неговата законосъобразност -чл.146, т.5 АПК.

Съгласно нормата на чл.186, ал.3 ЗДДС принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до 30 дни“ се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. Следователно издадения от органа по приходите индивидуален административен акт следва да отговаря на всички законови изисквания за неговото съдържание, а в случая не са изпълнени изискванията, касаещи съдържанието на административния акт, предвидени в  чл.59, ал.2, т.4 АПК и чл.186, ал.3 ЗДДС.

Съдът намира неоснователно възражението на жалбоподателя, че след като не е образувано административно наказателно производство, административният орган не е трябвало да издава процесната заповед. В нормата на чл.186, ал.1 ЗДДС изрично се сочи, че ПАМ се прилага, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции. От анализа на цитираната разпоредба се налага извода, че ирелевантно за издаване на заповед като процесната е образуването във връзка с извършеното нарушение административно наказателно производство. Касае се за две различни производства, които се развиват независимо едно от друго и които се провеждат по различен процесуален ред - АПК и ЗАНН.

Независимо от последното, изложеното по-горе обосновава извод, че заповедта е издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила,  материалния закон и в несъответствие с неговата цел, което налага нейната отмяна.

При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски, които са в размер на 50.00/петдесет/ лева, представляващи дължима и заплатена държавна такса.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК,  Административен съд Бургас, осми състав,

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  заповед  №ФК-216-0269343 от 07.06.2018 г.  на началник отдел „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ НАП, с която е приложена принудителна административна мярка/ПАМ/ „запечатване на търговски обект“- сергия за промишлени стоки, находящ се в гр. Черноморец, ул.“Възраждане“№1А, стопанисван от „Елс трейд“ЕООД с ЕИК/ Булстат 204092368, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул. „Вардар“ №1, вх.1, представлявано от Л.С.С., и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

ОСЪЖДА НАП да заплати на „Елс трейд“ЕООД с ЕИК/ Булстат 204092368, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул. „Вардар“ №1, вх.1, представлявано от Л.С.С., разноски в размер на 50.00/петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                               

СЪДИЯ :