ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести септември                  две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1610 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Елс трейд“ ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника – началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юк. Е. – представя пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмено становище  с приложени към него писмени доказателства с вх. № 10566/21.09.2018 г. от жалбоподателя, с което същият сочи, че поддържа жалбата и излага становище по същество.

 

Съдът връчва молбата-становище на ответника с приложените доказателства.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. Е.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Елс Трейд“ ЕООД, с ЕИК/Булстат *********, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от Л.С.С., против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-216-0269343/07.06.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС е разпоредено „запечатване на търговски обект - сергия за промишлени стоки“, находящ се в **********и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Юк. Е.: Оспорваме така подадената жалба. Моля да бъдат приети представените доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с административната преписка и с молбата-становище с вх. № 10566/21.09.2018 г. от жалбоподателя писмени доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

Юк. Е.: Уважаема г-жо председател, при извършената оперативна проверка на търговски обект – сергия за продажба на плажни стоки е констатирано, че наличното ФУ в обекта не работи. Не е представен протокол за направена проверка в сервиз. На проверяващия екип за извършената продажба на един брой капела за 15,00 лв. е издадена бележка от кочан, който не е прономерован и прошнурован. В тази връзка АНО е издал самата заповед за запечатване на обект, тъй като неотчитането на продажби води до укриване на извършените обори и оттам не могат да се определят публичните задължения на търговеца. За определеният размер на санкцията  от 12 дена  е повлияло самото местонахождение на обекта - търговската улица в централната част на гр.Черноморец. Също така е видно, че подадените  обороти за предходните години са много малки, за 2017 г. - 2172,37 лв. и за 2016 г. - 892,83 лв. и като се вземе предвид, че е оживен курортен център тези обороти са много малки за този обект и все пак АНО не е наложил максималната санкция от 30 дни, а само 12 дни, за да не може все пак обектът да организира дейността си през летния сезон. Водени от гореизложеното моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед като мотивирана и законосъобразна. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: