ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 14.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на четиринадесети септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1610 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. С.с пълномощно от днес, преупълномощена от адв. Д.АЖ.с пълномощното на лист 4 по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

 

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба З.“ ЕООД против заповед ОП-105-0228882/12.06.2017г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, с която на дружеството е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект – З.“, находящ се в гр. Бургас, кв. Рудник, стопанисван от З.“ ЕООД с ***и забрана за достъп до него за срок от 10 /десет/ дни на основание чл.186, ал.1,т.1б.“а“ от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

В изпълнение на разпореждане №4208/20.6.2017г. е постъпила с вх.№ 6453/23.06.2017г. административната преписка от ответника по делото.

С определение № 1151/23.06.2017г. съдът е конституирал страните в производството по делото, указал е доказателствената им тежест за установяване на фактите, на които основават своите искания или възражения; допуснал е като писмени доказателства представените с жалбите и постъпилите с административната преписка от административния орган документи; указал е на ответника, че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед.

ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№ 6929/05.07.2017г. от жалбоподателя по делото с искане за допускане на свидетел.

В изпълнение на разпореждане № 4605/06.07.2017г. е изпратен препис от постъпилата молба на отсрещната страна за изразяване на становище, каквото към момента не е изразено.

 

Съдът ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Молим за нейното уважаване. Приложени са пет акта за наложени административни нарушения, като по три от тях има издадени наказателни постановления. За другите два нямам информация дали има издадени наказателни постановления.

Представям три наказателни постановления (№1592, №1593 и № 1594, издадени на 20.07.2017г. от зам.-директора на ТД на НАП – гр. Бургас против З.“ ЕООД), като считам, че същите са влезли в сила, доколкото нямам данни да са оспорвани пред съда. Моля да бъдат приети представените по преписката документи. Преписката не е пълна. Разбрах, че обектът е бил запечатан и са били сложени съответните надписи на обекта и когато е било постановено определението по адм. дело №1612/2017г. по описа на същия съд, с което се отменя предварителното затваряне на обекта. Тогава обектът е бил отворен. Не мога да кажа колко дни реално обектът е бил запечатан. Мисля, че е бил запечатан от 3 до 5 дни. Клиентът ми най-вероятно ще плати глобата, тъй като наказателното постановление е влязло в сила.

Поддържаме молбата за искане на разпит на свидетел относно организацията на работата и отглеждането на животните в обекта. Свидетелят сме го довели, но държим да бъде разпитан едва след представяне на цялата административна преписка. Не мога да заявя и не твърдя, че Ж. към 12.06.2017г. е директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП -  гр.Бургас.

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените и допуснати от съда доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и допуснатите с определение № 1151/23.06.2017г. документи, като доказателства;

ПРИЕМА като доказателство по делото три броя наказателни постановления, издадени на 20.07.2017г. № 1592, № 1593 и № 1594, представени в днешното съдебно заседание от адв. С..

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на оспорващата страна да доведе в следващото съдебно заседание един свидетел, за установяване на обстоятелства, конкретизирани с молба вх.№ 6929/05.07.2017г. от жалбоподателя по делото.

ДАВА възможност на оспорващата страна да доведе свидетеля най-късно в следващото съдебно заседание, като при недовеждането му без да са представени доказателства за наличие на уважителни причини, съдът ще приеме, че страната не се поддържа това доказателствено искане.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорването най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на органа, издал оспорваната заповед като съобрази, че в административната преписка не се съдържат доказателства длъжностното лице Ж. каква длъжност заема към 12.06.2107г. в ТД на НАП – гр. Бургас, а този факт не е приет като безспорен и ненуждаещ се от доказателства от страните по делото.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 02.11.2017г. от 13:00 часа, за която дата и час страните уведомени, оспорващата страна чрез адв. С., ответникът - по условията на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:20 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: