ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 06.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ Административен състав

На шести април                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

Административно дело номер 160 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 15.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „АРАБЕЛА ГЛАС ТРЕЙДИНГ” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. Явява се представител по пълномощие адвокат Ройдева, надлежно упълномощена. Представя пълномощно.

За ответника по жалбата – Директор на РУСО – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Димитрова, надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба против Решение №8/20.01.2009 на Директора на РУСО и се движи по реда на чл. 118 и сл. от КСО.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете като доказателство Инструкция на НОИ относно начина на приложение на наредбата, на която се основават в решението и това е изрична инструкция за начина, тъй като ние твърдим, че към момента на прехвърляне на предприятието на моя доверител е нямало и не е съществувала бланка за подаване на уведомления по чл. 123 от КТ, която промяна е направена много по-късно, като има изрична инструкция на НОИ относно как трябва да се процедира при заварените положения. Една от хипотезите, която се третира е и начинът, по който е действал моят доверител. В тази връзка моля да приемете като доказателство декларация  за промяна на данните на ЕТ „Арабела  - С.К.” по тогавашния ред, в която изрично е направено уведомление, че се касае за покупка на предприятие по реда на чл. 15 ТЗ.

Имам доказателствено искане да се изиска досието на ЕТ „Арабела – С.К.” от РУСО - гр. Разград, от което единствено може да се установи, че е действано съобразно инструкцията на НОИ, респ. му е направена ревизия към оня момент поради прекратяване на предприятието, вследствие на което е започнало и осигуряването на преминалите към новото предприятие работници и служители по реда на чл. 123 КТ.

Към настоящия момент няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна и недоказана.

Нямам възражение по представените в днешно съдебно заседание доказателства.

Не се противопоставям на искането да бъде изискано досието от РУСО – гр. Разград.

 

На основание чл. 157 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис, находящ се на л. 2 от делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание писмени доказателства, а именно: декларация за промяна на данните в данъчната регистрация, Заповед №1242/2004 г. на Директора на РУСО – гр. Разград, заглавна страница на ревизионен акт и анализ.

ПРИЕМА за справка Инструкция на НОИ изх. №91-01-252/22.10.2004 година.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи по делото писмена молба по реда на чл. 192 от ГПК, с която да бъдат изискани писмени доказателства от трето неучастващо по делото лице, а именно РУСО – гр. Разград.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.06.2009 г. от 10.30 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: