О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер  1659                       от 16.07.2018 г.,        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на шестнадесети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1609 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 54, ал. 5, във вр. с чл. 200, ал. 1 от АПК.

Образувано е по жалба на С.Г.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, ателие ** срещу Решение № ЕД-3584-(4)/15.06.2018 год. на Кмета на Община Бургас, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК е разпоредено спиране на административното производство по заявление с вх. № ЕД-3584/06.06.2018 год., подадено от жалбоподателя, до приключване на административно дело № 2538/2018 год. по описа на Върховен административен съд – Пето отделение. В сезиращата съда жалба е заявено, че всички изложени мотиви на административния орган са неоснователни и не кореспондират с обективната истина. Като друг аргумент обосноваващ незаконосъобразност на оспореното решение, в жалбата е посочено, че липсват данни административния орган да е изискал документ от съда, който да удостовери дали действително все още делото е висящо. Не на последно място е развита и тезата, че между образуваното и неприключено дело във ВАС и административното производство, образувано по повод заявление с вх. № ЕД-3584/ 06.06.2018 год. липсва преюдициалност, която да обоснове необходимостта от спиране на административното производство по реда на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК. Формулирано е искане за отмяна на оспореното решение и връщане на преписката на административния орган – Кмет на Община Бургас с указания за постановяване с нарочен акт по депозираното заявление.

Ответната страна – Кмет на Община Бургас изпраща административната преписка и не изразява становище по оспорването.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения 14-дневен срок по чл. 197, във вр. с чл. 54, ал. 5 от АПК от надлежна страна имаща правен интерес от оспорването и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 150 от АПК, поради което се явява процесуално допустима за разглеждане.

Разгледана по същество, жалбата се явява основателна по следните съображения:

От доказателствата, приложени по административната преписка се установява, че със Заявление вх. № 94-01-26698/04.08.2017 год. С.Г.Г. *** с искане да му бъде издадена справка/удостоверение за родствени връзки по произход за лицето В. В. Д., роден на *** год. от В. Х. Д. (понастоящем В.) с ЕГН ********** от гр. ***, съдържащо данни за роднините по произход по права и по съребрена линия до четвърта степен включително (в т.ч., но не само, родители, деца, братя, сестри, племенници, внуци и т.н., вкл. дадени за осиновяване и/или починали, за които да се предостави и смъртен акт). Във връзка с указание на административния орган и на основание чл. 30, ал. 2 от АПК, със Заявление вх. № 94-01-26698(3)/21.082017 год., заявителя е уточнил, че исканата от него информация е под формата на достъп до лични данни по реда на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Във връзка с направеното уточнение, с Решение № 2336/01.09.2017 год., на основание чл. 32, ал. 3 от ЗЗЛД, Кмета на Община Бургас е отказал предоставянето на лични данни – справка за родствени връзки по произход на лицето В. В. Д., роден на *** год. от В. Х. Д. (понастоящем В.) с ЕГН ********** от гр. В., както е отказал и предоставянето на лични данни – справка за родствените връзки (роднини) по произход за В. Х. В.. Недоволен от така постановения административен акт, С.Г. е оспорил решението пред Административен съд Бургас, където е било образувано административно дело № 2571/2017 год. по описа на съда. С Решение № 2069/05.12.2017 год., постановено по адм. дело № 2571/ 2017 год., състав на Административен съд Бургас е отхвърлил жалбата като неоснователна. Така постановения съдебен акт е бил оспорен, по повод което оспорване е образувано административно дело № 2539/2018 год. по описа на Върховен административен съд.

Междувременно, със Заявление вх. № ЕД-3584/06.06.2018 год. С.Г.Г. е поискал предоставяне на удостоверение за родствени връзки по произход (биологичен, кръвен) за лицето В. В. Д., роден на *** год. в гр. *** от В. Х. Д. (понастоящем В.) с ЕГН ********** го гр. ***, съдържащо данни за роднините по произход по права и по съребрена линия до шеста (6) степен включително, по реда на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 год. Съгласно изискванията на наредбата, към заявлението е изпратено сканирано копие на искане, съгласно Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 год. По повод така депозираното заявление, Кмета на Община Бургас е постановил оспореното в настоящото производство Решение № ЕД-3584-(4)/15.06.2018 год., с което, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК е спрял административното производство, образувано по заявление вх. № ЕД-3584/06.06.2018 год. на С.Г.Г., до приключване на административно дело № 2539/2018 год. по описа на ВАС. В мотивите на административния акт е посочено предходно подаденото от Г. заявление с аналогично искане, което искане е било отхвърлено с решение на административния орган, по оспорването на което е образувано и висящо адм. дело № 2539/2018 год. на ВАС. В този смисъл е обоснован извода, че произнасянето по настоящото искане е обусловено от решението на съда, поради което и искания административен акт не може да бъде издаден преди приключване на съдебното производство.

В сезиращата съда жалба са оспорени доводите и мотивите на административния орган по изложени по-горе възражения.

След анализ на установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира възраженията за основателни по следните съображения.

На първо място, действително, както е приел административния орган, с двете заявления - вх. № 94-01-26698/04.08.2017 год. и вх. № ЕД-3584/06.06.2018 год. С.Г.Г. е поискал предоставяне на една и съща информация - за родствени връзки по произход (биологичен, кръвен) за лицето В. В. Д., роден на *** год. в гр. **** от В. Х. Д. (понастоящем В.) с ЕГН ********** го гр. ****, съдържащо данни за роднините по произход по права и по съребрена линия до шеста (6) степен включително. В първия случай обаче, искането е направено по реда на ЗЗЛД, докато второто е по реда на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Наредбата). Безспорно, в случая, двете искания са направени на база различни нормативни актове, които регламентират и охраняват различни обществени отношения. Докато ЗЗЛД урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни, то с Наредбата се утвърждават редът за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, видовете удостоверения и техните образци. Освен това, в двата нормативни акта е предвиден различен процесуален ред за развитие на производствата по тях. С оглед на това, независимо от факта, че като краен резултат исканата информация е аналогична, то в случая се касае за две отделни и независими производства, поради което извода на административния орган за наличието на преюдициалност е неправилен. Обстоятелството, че производството по ЗЗЛД е на фаза съдебно оспорване на постановен административен акт не обуславя административното производство образувано по реда на Наредбата.

Освен горното, съда споделя доводите на жалбоподателя, че в случая административния орган не е ангажирал доказателства за наличието на предпоставките за спиране на административното производство по реда на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК. Съгласно тази норма, административният орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване; в тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано. От анализа на доказателствата, приложени по административната преписка се установява, че липсва указаното от нормата удостоверение за наличие на образувано производство. Безспорно, информацията за образуването и движението на делата във Върховен административен съд е публична и всеки има достъп до нея посредством интернет страницата на ВАС, но текста на процесуалния закон изисква тази информация, оформена като официален документ – удостоверение да е приложена към доказателствата, което изискване в настоящия случай не е изпълнено.

По изложените съображения, съда намира че оспореното решение се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено, а преписката върната на административния орган за произнасяне с акт по същество.

Предвид горното и на основание чл. 200, ал. 1, във вр. с чл. 54, ал. 5 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ОТМЕНЯ Решение № ЕД-3584-(4)/15.06.2018 год. на Кмета на Община Бургас, с което е спряно административното производство, образувано по Заявление с вх. № ЕД-3584/ 06.06.2018 год. подадено от С.Г.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, ателие 2.

            ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Бургас за продължаване на административното производство и произнасяне с акт по същество по Заявление с вх. № ЕД-3584/ 06.06.2018 год. подадено от С.Г.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, ателие ***.

 

            На основание чл. 200, ал. 2 от АПК, определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: