О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1618            Година 11.07.2018                      град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на единадесети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1608 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на Ю.К.Х. с ЕГН: ********** - лишен от свобода в Затвора гр.Бургас срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” гр.София, с която се претендира обезщетение в размер на 35 000,00 лева, ведно с лихвите върху главницата до окончателното изплащане на сумите. 

С разпореждане № 2903/25.06.2018г., на основание чл.129, ал.2 от ГПК, исковата молба е оставена без движение и на ищеца е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да я преведе в съответствие с изискванията на чл.127, ал.1 и чл.128 от ГПК, а именно: 1.да посочи какви вреди претендира – имуществени или неимуществени; 2.да посочени началния и крайния момент на периода от време за който се претендира обезщетението; 3.да посочи периода от време за който се претендира лихва, като в случай, че се претендира лихва за период преди завеждане на исковата молба на 22.06.2018г., да се посочи нейният размер; 4.да подпише исковата молба; 5.да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ; 6.да представи всички писмени доказателства, с които разполага и 7.да представи два преписа от исковата молба и уточненията към нея, за връчване на ответника и Окръжна прокуратура гр.Бургас. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, исковата молба, заедно с приложенията към нея ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

Ищецът е уведомен лично за указанията на съда на 28.06.2018г. и определения му срок за отстраняване на нередовностите изтича на 05.07.2018г.. В изпълнение на част от указанията по делото е постъпила „искова молба“ с вх.№ 7678/06.07.2018г., в която се сочи, че в затвора е постъпили през 2010г. за 10 месеца, втори път от 2013г. до 2015г. и трети път от 05.03.2017г., като се описват и лошите условия. Претендира се обезщетение в размер на 35 000,00 лева, включително и лихва от 28 000,00 лева от деня на постъпването му до окончателното изплащане на сумата и 66,00 лева нарастваща лихва. Прави искане да бъдат разпитани и двама свидетели, чийто имена посочва. Така представената „искова молба“ е подписана на всяка страница.

Видно от изложеното, в указания срок, а и до настоящия момент не са изпълнени всички указания дадени от съда, а именно: 1.не са посочени точните периоди от време за които се претендира обезщетение, посредством техните начални и крайни дати; 2.не е посочена началната дата от която се претендира лихвата; 3.не са представени преписи от исковата молба и уточненията към нея за връчване на ответника и Окръжна прокуратура гр.Бургас и 4.не са представени доказателства за платена държавна такса в размер на 10,00 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас. Ето защо и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба на Ю.К.Х. с ЕГН: ********** - лишен от свобода в Затвора гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1608 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: