ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,08.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1608 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Ищецът „Беладона 2004” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника по иска Национална здравно-осигурителна каса - София, редовно призован, се явява юрисконсулт С., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно

         За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, явява се прокурор Стоянова.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че допълнителното заключение по допуснатата съдебна експертиза е постъпило на 31.03.2014г. - в законоустановения срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към разпит на вещото лице С.А., със снета по делото самоличност.

 

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Б. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме представеното допълнително заключение.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение на вещото лице в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Б. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Няма да сочим други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

АДВОКАТ Б. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите предявената искова претенция за присъждане на обезщетение за претърпени вреди за периода 01.02.2005г. до 31.12.2008г. от определен за нищожен административен акт, както и лихви. Моля да ни присъдите и съдебно-деловодни разноски и да приемете и писмено становище, с копие за съответните страни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите исковите претенции без уважение. Считаме, че същите са неоснователни и алтернативно – недопустими, в по-голямата си част относно периода 01.02.2005г. – 23.07.2007г., както и ви моля да осъдите ищеца да заплати направените по делото съдебно-делово разноски в размер за неуважената част на иска. Моля да приемете писмени бележки, с копие за страните.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че предявения иск по чл.1 от ЗОДОВ е основателен и следва да бъде уважен, тъй като са налице всички кумулативни предпоставки, предвидени в закона - налице е незаконосъобразен акт. На второ място има наличие на имуществени вреди и на трето място – наличието е пряка причинна връзка между действието на отменения акт и настъпилите вредоносни последици.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: