ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,22.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1608 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Ищецът „Беладона 2004” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по иска Национална здравно-осигурителна каса София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

         За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, явява се прокурор Колева.

         Явява се вещото лице С.А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Да се даде ход на делото

ПРОКУРОР КОЛЕВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 14.10.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

С.В.А., 49 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Поддържам заключението, което съм представила. Няма какво да добавя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР КОЛЕВА – Нямам въпрос към вещото лице.

 

ВЪПРОС на СЪДА – Във връзка с петитума на исковата молба и с оглед факта, че в него за първите четири периода фактурите не са посочени и не са представени, тези периоди изследвани ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Не са изследвани от експертизата, тъй като ответника е представил спецификации, но първичния документ - фактурата липсва, поради което няма как да се анализира спецификацията отнесена към фактурата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 820лв., от които 400лв. са внесени под формата на първоначален депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването, да представи доказателство за довнасяне на депозита за изготвяне на експертизата в размер на 420 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас.

Да се издаде РКО за вече внесената сума, а след довнасяне на депозита - да се издаде втори РКО.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Няма да соча други доказателствени искания .

ПРОКУРОР КОЛЕВА – Няма да соча други доказателства. Считам, че следва да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се съберат доказателства за първите четири периода, за които в петитума на исковата молба са претендирани обезщетения, но не са посочени и не са представени съответните фактури. Поради липса на представител на ищеца в днешното съдебно заседание не може да се изясни, по каква причина за тези периоди не са представени относимите фактури. Същите не са цитирани от ищеца при формулиране на петитиума в исковата молба за разлика от формулировките за останалите периоди, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ищеца, в 7-дневен срок от съобщаването да посочи, какви доказателствени искания има във връзка с претенцията му, касаеща първите четири периода посочени в петитума на исковата молба (л.3 на гърба от делото), както и да представи по делото копия от релевантните за тези периоди фактури. УКАЗВА на ищеца, че при неизпълнение на задължението в срок, ще бъде ангажирана отговорността му по чл.92а от ГПК.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014 г. от 10.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ищеца.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: