ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2798

гр.  Бургас, 10.12.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                             ХII състав

на десети декември две хиляди и осма година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1608 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на П.Т.А. *** срещу Заповед № РД-01-480/11.07.2008 г. кмета на община Царево за изземване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв. 29 по плана на гр. Ахтопол.

С разпореждане от 30.10.2008 г. жалбата е оставена без движение с указание жалбоподателят да внесе в 7-дневен срок държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд-гр. Бургас  и да представи документ за това в съда. Със същото разпореждане жалбоподателят е изрично предупреден, че при неизпълнение указанията на съда жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено. Съобщението за внасяне на таксата е редовно връчено на 07.11.2008 г. В определения срок (срокът е изтекъл на 14.11.2008 г. в присъствен ден-петък), а също така и към настоящия момент по делото не са представени доказателства за внасяне на държавната такса. По изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че е налице неотстраняване на нередовности на жалбата в определения за това срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд-гр. Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.А. *** срещу Заповед № РД-01-480/11.07.2008 г. кмета на община Царево за изземване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І в кв. 29 по плана на гр. Ахтопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1608/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.  

                                         

                                                              СЪДИЯ: