Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     1884                    от 26.10.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1607 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) гр. Варна, ул. „Ал.Дякович“ № 33 против Решение № 67/10.05.2018 г., постановено по НАХД № 39/2018  г. на Районен съд - Поморие, с което е отменено Наказателно постановление № 12/24.01.2018 г.,  издадено от касатора, с което на основание чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) на „Фиван“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ и също така за друго нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ на основание чл. 200, ал. 1, т. 4 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение като незаконосъобразно поради неправилно приложение на закона и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът - „Фиван“ ООД, ЕИК 102909361, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Изгрев” бл. 7, вх. 3, ет. 4, ап.9,  представлявано от И.П.Стойчев – управител и съдебен адрес ***, представя писмен отговор на касационната жалба, като иска от съда да потвърди оспорваното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването като пледира за оставяне в сила на обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд -  Поморие е образувано по жалба на „Фиван“ ООД против Наказателно постановление № 12/24.01.2018 г.,  издадено от касатора, с което на основание чл. 200, ал. 1, т. 4 от ЗВ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева за нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ и също така за друго нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от ЗВ на основание чл. 200, ал. 1, т. 4 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 150 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че са налице съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, които обуславят отмяната на процесното наказателно постановление.

Решението на Районен съд – Поморие е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Следва да се посочи, че релевираните в касационната жалба оплаквания се отнасят до установените нарушения във връзка с поведението на „Фиван“ ООД като титуляр на Разрешително за водовземане от повърхностни води № 21120022/16.08.2013г., издадено от директора на БДЧР за водовземане от воден обект река Ахелой с място на водовземането точка с географски координати, посочени в разрешителното, с цел и място на водоползването за напояване на земеделски култури – 63,795 декара лозови насаждения в ПИ  № 003007 и ПИ № 000049, находящи се в землището на село Александрово, община Поморие, област Бургас. Безспорно от събраните по делото доказателства се установява, че съставения АУАН на 28.08.2017 г. е след изтичането на сроковете, в които дружеството е следвало да изпълни своите задължения – съответно 31.01.2017 г. и 31.03.2017 г. Следователно, съставения АУАН е след изтичане на предвидения в чл. 34, ал. 1 от ЗАНН тримесечен срок. В тази насока не са релевирани възражения, които съдът да обсъди.

Друг аргумент в подкрепа на незаконосъобразността на наказателното постановление е обстоятелството, че в хода на извършената проверка безспорно е установено, че дружеството не е осъществявало изобщо водовземане, т.е. не е извършвало дейности в изпълнение на даденото му разрешително. В тази връзка, след като дружеството не осъществява дейности по водовземане, няма как да наруши предписания от разрешителното, указващи в срок до 31 януари на всяка следваща година да предоставя информация от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми, регламентирани в т.2.1.2., нито е налице задължение в срок до 31 март на всяка следваща година да представя доклад за изпълнението на условията на разрешителното. Липсата на водовземане лишава от смисъл както необходимостта от представяне на мотиторинг на ползваните водни обеми – такива липсват, нито необходимостта от доклад за изпълнение на разрешителното – същото не е приведено в изпълнение.

Предвид гореизложеното, оспореното решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила, а жалбата като неоснователна – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд –  Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67/10.05.2018 г., постановено по НАХД № 39/2018  г. на Районен съд – Поморие..

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                       2.