ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.09.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети септември                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1607 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,55 часа се явиха:

За ищеца В.Д.Г.- редовно уведомен, се явява адв. Х., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - София - редовно уведомен, не се явява представител.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът докладва постъпилото като доказателство административно наказателно дело № 500/2012 г. по описа на Районен съд гр. Елхово.

Съдът докладва постъпилия писмен отговор към исковата молба от процесуалния представител на ответника с писмо вх. № 6894/05.07.2017 г.

 Съдът докладва постъпилото НП № 47-0000409/29.08.2012 г. с писмо вх. № 7664/21.07.2017 г.

Съдът докладва постъпило допълнение към писмения отговор от процесуалния представител на ответника с писмо вх. № 9896/19.09.2017 г. и молба с рег. № 10-00-00-421/2/19.09.2017 г., с която моли да се даде ход на делото в негово отсъствие и изразява становище по същество на спора. Прави доказателствени искания.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на В.Д.Г., с адрес ***  против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 150.00 лв., представляващи имуществени вреди, изразяващи се в изплащане на адвокатско възнаграждение, ведно с законната лихва от датата на влизане в законна сила на съдебното решение, с което е отменено обжалваното наказателно постановление, до окончателното изплащане на сумата, настъпили в резултат на отменено като незаконосъобразно с решение № 362/30.11.2012 г., постановено по административно-наказателно дело № 500/2012 г. по описа на Районен съд гр. Елхово, наказателно постановление /НП/ № 47-0000409/29.08.2012 г. на началника на ОО „КД-ДАИ“ - Ямбол, както и направените по настоящето дело разноски.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в производството е съобразно нормата на чл. 154 ГПК.

 

 

Адв. Х.: Поддържам исковата молба от името на моя доверител.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с исковата молба доказателства, постъпилото НП № 47-0000409/29.08.2012 г., както и административно наказателно дело № 500/2012 г. по описа на Районен съд гр. Елхово.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника ищецът да ангажира допълнителни доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. Х.: Уважаема г-жо председател, предвид представените по делото доказателства считам, че предявеният иск е доказан както по основание, така и по размер. По представеното становище от ответната страна е видно, че ответникът признава иска за основателен. Поради това считам, че ответникът ни дължи и полагащата се законна лихва. Ето защо Ви моля да уважите иска на моя доверител така, както е представен, и да ни присъдите направените от него разноски. Представям списък на разноските.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявената претенция е основателна и следва да бъде уважена. Съгласно Тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г. на ВАС заплатените адвокатски възнаграждения представляват пряка и непосредствена вреда при отмяна на НП.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: