ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На девети ноември                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1607 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Васт БГ“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- заместник директор на ТД на НАП Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „ВАСТ БГ“ ЕООД против заповед № 1281/18.07.2016 на зам.- директор на ТД на НАП Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект, представляващ временна постройка тип гараж, за продажба на слънчеви очила, находящ се в гр. Поморие, ул. Крайбрежна ***, за срок от един месец.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо, като счете, че делото е изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: