РЕШЕНИЕ

 

№………….                     Дата 12 януари 2008 год.                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 18 декември 2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Д.Д.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С. Х.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1606 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по повод касационна жалба на “Про сървис” ООД - гр.Бургас против Решение № 330/18.08.07 год. на Районен съд Бургас, постановено по НАХ дело № 99/07 год. по описа на същия съд, с което е потвърдено  наказателно постановление № 2795/12.12.2007 год. на Директор на РД към ГД “Контрол на пазара” в КЗП, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева, за нарушение по Закона за туризма.

Като касационни отменителни основания се сочат необоснованост на съдебното решение и постановяването му при съществени нарушения на процесуалния и материалния закон. Възразява се, че дружеството не извършва туристическа дейност по смисъла на закона и неправилно е ангажирана неговата отговорност. 

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата, представя допълнителни доказателства, уточнява, че търговското дружество извършва единствено дейност по почистване и поддържане на обектите.

Ответникът не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон и процесуалния закон.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  установено, че при извършена проверка от контролните органи към КЗП е констатирано, че в обект, описан като СПА хотел “Роял дриймс”, находящ се в КК “Слънчев бряг”, се извършва туристическа дейност – хотелиерство, без да е налице необходимата категоризация по смисъла на Закона за туризма. Установено е, че дейността се осъществява от  настоящия касатор - търговското дружество “Про сървис” ЕООД. Към момента на извършване на проверката дружеството не е представило издадено разрешение за категоризация на обекта, респ. временно такова за открита процедура по категоризиране. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, описващ горните обстоятелства, като впоследствие било издадено и наказателното постановление за нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма и приложена санкционната норма на чл.87, ал.2 от с.з.

При тези фактически данни, настоящата инстанция споделя изцяло правните изводи на решаващия съд.

На основание събраните по делото доказателства, решаващият съд е приложил правилно материалния закон. Съгласно нормата на чл.46, т.2 от Закона за туризма лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 е длъжно да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Фактът, че обектът не е категоризиран не се оспорва от жалбоподателя. Неговата защитна теза е, че всъщност в обекта не се предоставя туристическа услуга. Настоящият съдебен състав не споделя това възражение. Видно от представените по делото доказателства комплексът “Роял дриймс” се състои от множество самостоятелни обекти, собственост на различни лица. Между собствениците и управляващ агент “Брико трейдинг” ООД са сключени с договори с предмет – предоставяне временно право на ползване на имота като туристически обект за настаняване на туристи. От своя страна дружеството “Брико трейдинг” е сключило договор с “Про сървис” ЕООД за организиране настаняването, посрещането, изпращането, превоза на лицата, ползващи туристически услуги в тези обекти. При тези обстоятелства, съдът приема, че в случая от търговското дружество – жалбоподател се осъществява туристическа дейност - хотелиерство в туристически обект, който подлежи на категоризиране независимо от формата на собственост и начина на стопанисване – арг.чл.50, ал.1 от Закона за туризма. 

Безспорно е по делото, че към момента на осъществяване на дейността касаторът не разполага с удостоверение за категоризация на обекта, в който се предоставят туристически услуги.

С установяването на тези правнозначими факти, правилно е ангажирана неговата имуществената отговорност.

Районният съд е обсъдил в цялост и в съвкупност доказателствата по делото, и в този смисъл решението е обосновано, а направените правни изводи съответстват на събраните доказателства, респ. фактическите констатации на административния орган не се оборват успешно от санкционираното дружество. Оплакването за нарушение на процесуалния закон е бланкетно, не са посочени конкретни нарушения, поради което съдът не следва да обсъжда така наведеното отменително основание.

Като е формирал правилна фактическа обстановка, подкрепена изцяло от събраните по делото доказателства и въз основа на тях е извел правните си изводи, Районният съд е постановил един обоснован и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

При така изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330/18.08.2008 год., постановено по НАХД № 99/08 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...