Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1442                   18 юли 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на дванадесети юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                            2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Христо К.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                               касационно административно наказателно дело номер 1605 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, против решение № 150 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2625/2017 г. по описа на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление/НП/ № 02-001191 от 01.09.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, с което, на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД, с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, ж.к „Три чучура“, бл.103, представлявано от управителя И.Н.Г., на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда/КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000.00/четири хиляди/ лева за нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 КТ.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата излага доводи, че обжалваното решение е неправилно. Иска да се отмени и да се потвърди наказателното постановление. Не ангажира доказателства.

Ответникът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на Районен съд Несебър да се отмени като неправилно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд Несебър, с решение № 150 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2625/2017 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление/НП/ № 02-001191 от 01.09.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, с което на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД, с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, ж.к „Три чучура“, бл.103, представлявано от управителя И.Н.Г., на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда/КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000.00/четири хиляди/ лева за нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 КТ.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че извършването на нарушението от страна на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД не се доказва от събраните по делото доказателства. Изложил е мотиви, че саморъчното деклариране от страна на В.Б., че на 01.06.2017 г. е работил за „Кей Ен Джи” /или „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД/, е подлежало на проверка, което не е сторено в хода на административнонаказателното производство, а и не са събрани по административнонаказателната преписка данни дали дружеството-жалбоподател е стопанисвало обекта към 01.06.2017 г. - датата на вмененото нарушение. Вместо това, както актосъставителят, така и наказващият орган, са се позовали на други два документа - книгата за начален инструктаж и дневника на спасителите, за да приемат, че работодател на В. Б., към 01.06.2017 г., е било дружеството-жалбоподател. Но тези два документа, нито поотделно, нито в съвкупност, можели да обосноват извод за този факт. Липсата на относими за случая доказателства в административнонаказателната преписка лишавало съда от възможността да провери констатациите в акта и постановлението, в които фактическата обстановка била описана и почивала единствено на предположения.

Санкцията е наложена на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД за това, че в качеството си на работодател по смисъла на § 1, т.1 ДР КТ, не е уредил като трудови отношенията при предоставяне на работна сила, като на 01.06.2017 г. в обект „Южен плаж“, к.к. „Слънчев бряг“, не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето В.Б., с което е нарушил чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 КТ. За така констатираното нарушение е съставен АУАН № 02-001191/27.07.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че нарушението е доказано по несъмнен начин както от подробните, непротиворечиви и последователни свидетелски показания на актосъставителя, така и от представените и приети по делото писмени доказателства - дневник на водния спасител и книга за документирането и провеждането на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа, които са били представени в хода на проверката от представител на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД. Твърди се, че при извършената проверка на място /при обхода на спасителните постове/ и до приключването в цялост по документи, по никакъв начин не е оставало съмнение за това кое дружество стопанисва обекта на контрол, нито са правени възражения от работодателя в тази посока. Напротив законният представител на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД е потвърдил пред контролния орган, че именно дружеството стопанисва плажа „Слънчев бряг -юг“ през проверявания период.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Съдът не споделя мотивите на районния съд, че по никакъв начин не може да се установи от книгата за началния инструктаж, че именно представител на „Кей Ен Джи водноспасителна служба” ЕООД е провеждал началните инструктажи на спасителите към 01.06.2017 г., както и че в дневника за спасители липсва информация кой е работодателят на В.Б. към тази дата, т.е, че в тези документи не се съдържат данни, от които да може да се прави извод от кого е допуснат служителя до работа на този ден и кое е било мястото на работа и дали то е същото,  посочено в акта за установяване на административното нарушение и наказателното постановление.

Изводът на районния съд, че не е изследвано и доказано, че В.Б. е полагал труд на 01.06.2017 г. като спасител именно в полза на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД противоречи на събраните по делото доказателства. Книгата за началния инструктаж и дневниците на спасителите съдържат печата на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД и са представени в хода на проверката на контролните органи от управителя на дружеството. Вписванията в тези документи потвърждават декларираните от Б. обстоятелства в справката по 402, ал.1, т.3 КТ, а именно, че той е полагал труд като спасител на плаж „Слънчев бряг  - юг“, считано от 01.06.2017 г., при това в полза на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД. Допълнителен аргумент в подкрепа на това е обстоятелството, че Б.е установен от контролните органи при самата проверка да престира труд на същия плаж, в полза на същия работодател. А освен това, от страна на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД не са релевирани възражения, че не е стопанисвало плажа към 01.06.2017 г.

С оглед изложеното, „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД като допуснало В.Б.да полага труд на стопанисвания от него обект, без да е сключило трудов договор с него в писмена форма, е нарушило, в качеството си на работодател, по смисъла на § 1, т.1 ДР КТ, императивното изискване на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труд. Нарушението е детайлно описано и правилно квалифицирано от административнонаказващия орган и подведено под санкционната разпоредба на чл.414, ал.3 КТ. Размерът на наложената на дружеството имуществена санкция е правилно определен, съобразно тежестта на нарушението, предвид периода, през който В.Б.е полагал труд без трудов договор в писмена форма. Изложеното по-горе, както и обстоятелството, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство налага извода, че оспореното решение е постановено при неправилно приложение на закона. Същото следва да бъде отменено, а наказателното постановление, с което е санкционирано „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД - потвърдено като законосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 АПК, Административен съд Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 150 от 03.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 2625/2017 г. по описа на Районен съд Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ № 02-001191 от 01.09.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, с което, на „Кей Ен Джи Водноспасителна служба” ЕООД, с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, ж.к „Три чучура“, бл.103, представлявано от управителя И.Н.Г., на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда/КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000.00/четири хиляди/ лева за нарушение по чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 КТ.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.                                           

 

                                                                                       2.