ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.11.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1605 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

Жалбоподателят А.С.П. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 11463/30.10.2017 г. от жалбоподателя / от л. 35 до л. 37 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства по опис с молба вх. № 11506/31.10.2017 г. от ответника / от л. 39 до л. 88 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 11661/03.11.2017 г. от жалбоподателя / от л. 90 до л. 91 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. Т.: Моля да се приемат представените доказателства до този момент от нас, както и тези, представени от жалбоподателя. Представям и моля да приемете отговор от „Борика“ АД и сертификати, приложени към него, удостоверяващи валидността на ел. подписи, положени върху процесното апв и резолюцията за извършване на проверка. Същите бяха получени междувременно. Това, което представям в днешно съдебно заседание, е извлечение от моята ел. поща, като писмото е получено като сканиран документ, върху който се вижда положен мастилен печат и подпис, а сертификатите са във вида, в който ги представям на съда.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема постъпили по делото доказателства с молба вх. № 11463/30.10.2017 г. / от л. 35 до л. 37 от делото/, с молба вх. № 11506/31.10.2017 г. / от л. 39 до л. 88 от делото/, с молба вх. № 11661/03.11.2017 г. / от л. 90 до л. 91 от делото/, както и представените в днешно съдебно заседание доказателства, удостоверяващи валидността на ел. подписи на лицата, подписали резолюцията за извършване на проверка и процесното АПВ.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Т.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите оспорения АПВ като законосъобразен и правилен Това е така, защото по фактите не се спори, че действително жалбоподателят е платил чужд дълг и няма правно основание, на което платената сума да му бъде върната, тъй като платените от него задължения са представлявали фактически изискуеми и ликвидни задължения, установени надлежно с РА. Основанията, поради които той е извършил плащане, са ирелевантни за предмета на спора. Според нас с този мотив е отказано възстановяване на платената сума. Отношенията на жалбоподателя и дружеството, чиито задължения той е платил по причини напълно ирелевантни, следва да бъдат изяснени по правен ред между тях, по начин, некасаещ настоящето производство. Подробни съображения в тази насока са изложени в потвърдителното решение на директора на дирекция „ОДОП“ - Бургас. Молим при постановяване на решението Ви същите да бъдат съобразени, както и представените доказателства. В случай, че отхвърлите жалбата моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 2145.00 лв. съобразно материалния интерес по Наредбата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,57 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: