ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1605 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,49 часа се явиха:

Жалбоподателят А.С.П. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. Т. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на А.С.П. *** против акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № П-02000217029732-004-001/09.03.2017 г. на старши инспектор по приходите при ТД НАП - Бургас, потвърден с решение № 124 от 25.05.2017 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ при ЦУ НАП - София.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК във вр. с §2 от ДР ДОПК.

 

юк. Т.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме представената административна преписка. Няма да сочим други доказателства, тъй като считам, че спорът е правен.

 

Съдът намира, че административната преписка не е представена в цялост, поради което следва да задължи директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, както и жалбоподателя да представят допълнителни доказателства.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

 

Задължава директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас да представи надлежно заверени Решение № 22/06.02.2017 г. в цялост; приложенията към процесното АПВ; пълномощните на жалбоподателя П., цитирани в процесното АПВ; разпореждания на публичния изпълнител по ИД № 2110001935/2011 г. за разпределение на платените суми към 28.07.2014 г. и 07.10.2014 г.; РА № 1000188/2010 г. и платежните документи за извършеното плащане; доказателства за валидността на подписа на лицето, подписало резолюцията за извършена проверка и процесното АПВ, както и постановление от 19.07.2016 г. с изх. № 1222/09/ от 21.07.2016 г. по ДП № 109/2009 г., в 14-дневен срок от днес.

Задължава жалбоподателя да представи надлежно заверени пълномощни, с които са му предоставени правомощия за представителство на „Пени 2000“ еоод, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

Не приключва събирането на доказателства.

Отлага делото и го насрочва за 29.11.2017 г. от 10,45 часа за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,54 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: