О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /22.08.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и втори август, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа адм. д. № 1605/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от Б.Н.П. с ЕГН ********** *** против заповед № ДК – 02 – ЮИР – 109/29.05.2012 година на началника на РДНСК – ЮИР.

С определение № 1251/26.07.2012 година (лист 1) съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя да внесе дължимата държавна такса.

Указанията на съда са получени лично от жалбоподателя на 30.07.2012 година (лист 51).

Срокът по чл.158 ал.1 от АПК е изтекъл на 06.08.2012 година (работен ден), а установената процесуална нередовност не е отстранена и до настоящия момент.

По изложените съображения, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Н.П. с ЕГН ********** *** против заповед № ДК – 02 – ЮИР – 109/29.05.2012 година на началника на РДНСК – ЮИР.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1605/2012 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: