Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 5.01.2009г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на единадесети декември 2008 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г.Р.

       ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

                               2. Ю.Р.

 

при секретаря Г.Ф., с участието на прокурора В. Ч., като разгледа докладваното от съдия Д. касационно нак.а.х.д. № 1605 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Касационното производство е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Д.М. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Р. от БАК, против решение № 215/22.07.2008г. на Районен съд - гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 50 по описа на КРС за 2008г., с което е потвърдено наказателно постановление № 39/16.01.2008г. на директора на Държавно лесничейство – гр.Карнобат, в частта му, в която касаторът, за нарушение на чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), на основание чл.94, ал.1 от същия закон, е лишен от право на ловуване за срок от една година и е отнет ловния му билет № 0074843.

Касационният жалбоподател оспорва съдебно решение като необосновано и неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушаване на съдопроизводствените правила, поради което моли съдът да го отмени и се произнесе по същество на спора. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на посочените основания и моли съдът да я уважи по съображенията, изложени в нея.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва подадената касационна жалба и моли съдът да потвърди решението на първоинстанционния съд. 

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за прекратяване на производството и обезсилване на решението на първоинстанционния съд, тъй като съгласно разпоредбата на чл.96, ал.3 от ЗЛОД не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които са наложени на касатора административните наказания. Цитираната разпоредба на закона е в сила от 21.10.2008г., има процесуален характер и се намира в специален закон, поради което към настоящия момент административнонаказания, сега касационен жалбоподател, вече не разполага с право на жалба. Това води до недопустимост на същата.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна, но по различни от изложените в нея съображения.

Пред Районен съд – гр.Карнобат е обжалвано от настоящия касатор наказателно постановление № 39/16.01.2008г. на директора на Държавно лесничейство – гр.Карнобат, с което за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лв., лишен е от право на ловуване за срок от една година и е отнет ловния му билет № 0074843.

Във второто проведено по делото съдебно заседание съдът е съобразил, че съгласно чл.96, ал.3 от ЗЛОД не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба в размер до 100 лв., поради което е прекратил производството в частта му, касаеща наложената глоба.

Съдебното производство в частта, в която е разгледано и потвърдено наказателното постановление, с което за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД Д.Д.М. е лишен от право на ловуване за срок от една година и е отнет ловния му билет, е процесуално недопустимо, поради което решението следва да бъде обезсилено по следните съображения:

Доводът на представителя на БОП, че първоинстанционният съд се е произнесъл по недопустима жалба е основателен.

Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.3 от ЗЛОД (Изм. - ДВ, бр.79 от 2002г., изм. и доп., бр.91 от 2008г.), не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. и/или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност, както и лишаване от право на лов за срок една година. Според чл.5 от Конституцията и чл.41 от ЗНА, законът влиза в сила три дни след обнародването му. Изменението е обнародвано на 21.10.2008г., следователно законът е влязъл в сила на 25.10.2008г. В разглеждания случай, наложените с обжалваното пред районния съд наказателно постановление наказания се обхващат от цитираната разпоредба.  

Съдът намира, че нормата на чл.96, ал.3 от ЗЛОД е процесуална и като такава действа занапред. След датата на влизането й в сила, законодателят е изключил възможността за обжалване на наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., както и лишаване от право на лов за срок една година, поради което след 25.10.2008г. образуваните до този момент производства – каквото е и настоящото, се явяват недопустими. Законът за лова и опазване на дивеча е специален закон и предвиденото с посочената норма необжалване на такива наказателни постановления е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното обжалване.

За пълнота на изложеното следва да се отбележи, че към датата на постановяване на обжалваното съдебно решение, районният съд се е съобразил с действалата към този момент редакция на чл.96, ал.3 от ЗЛОД (Изм. - ДВ, бр.79 от 2002г.), според която не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., включително е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност, но към днешна дата предвид изменението и допълнението й (изм. и доп. - ДВ, бр.91 от 2008г.),  жалбоподателят Д.М. не разполагала с право да обжалва издаденото от директора на Държавно лесничейство – гр.Карнобат наказателно постановление № 39/16.01.2008г. Липсата на право на жалба прави последната процесуално недопустима. Постановеното по процесуално недопустима жалба съдебно решение е порочно по смисъла на чл.221, ал.3 от АПК и следва да бъде обезсилено, жалбата да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.

Воден от горното и на основание чл.218, ал.2, във връзка с чл.221, ал.3, предл. І-во от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 215 от 22.07.2008г. на Районен съд - гр.Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 50 по описа за 2008г., и вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба с вх.№ 692/13.06.2008г. на КРС, подадена от Д.Д.М. ***, против наказателно постановление № 39/16.01.2008г. на директора на Държавно лесничейство – гр.Карнобат, в частта, в която Д.Д.М. за нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от една година и е отнет ловния му билет № 0074843.

Прекратява производството по делото.

Решението е окончателно.

 

                                                                     

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                         

                                    2./