РЕШЕНИЕ

 

       2005                             дата 08 ноември 2018г.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 25 октомври 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                              2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С. А.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1604 по описа за 2018год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Здравко Пашов”, със седалище и адрес на управление в с.Гълъбово, обл.Смолян, представляван от З.К.П.против Решение № 176/23.04.2018г. постановено по НАХД № 134/2018г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23-000849/12.09.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Софийска област, с което, за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от с.к.,, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано, постановено в противоречие с материалните и процесуални правни норми. Касаторът по същество отрича извършването на вмененото му нарушение, като възразява, че в документите, въз основа на които са формирани констатациите на контролните орган и в частност в графика за работа на работниците за месец юли 2016г., е допусната техническа грешка и той не отразява действителното фактическо и правно положение относно работното време и осигуряването на междудневна почивка на работниците в дружеството. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания, като възразява, че съдът неправилно не е кредитирал показанията на водения от касатора свидетел. Поддържа становището, че съдът се е позовал само на представения работен график, без да събере допълнителни доказателства за изясняване на фактите. 

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Касаторът  е санкциониран за това, че при извършена на 09.08.2016г. проверка в търговски обект – бърза закуска, находящ се в к.к.Слънчев бряг, пред хотел „Нептун бийч“, стопанисван от касатора, е установено, че в качеството си на работодател, същият не е осигурил дължимата междудневна почивка на работещото при него лице Х.П.за дните 10 и 11 юли 2016г., като в работния график за тези дати е било посочено, че този работник е бил на смяна на 10 юли от 22,00часа до 06,00часа и на 11 юли – от 15,00часа до 24,00часа.  Съставен е АУАН, като впоследствие, въз основа на него е издадено процесното НП, с което, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ, на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., за нарушение на чл.152 от КТ, с фактическо описание на нарушението, идентично с посоченото в акта. Съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние и правилно ангажиране отговорността на търговеца, поради което НП е потвърдено.

Напълно се споделят мотивите на съда относно доказания факт на извършване на нарушението от страна на касатора. Изводът за съставомерност на констатираното нарушение, районният съд е обосновал въз основа на представен на контролните орган график за работа в стопанисвания от търговеца обект, който е бил представен от самия търговец в хода на административнонаказателното производство. Тезата на санкционираното дружеството е, че в графика е била допусната техническа грешка, което възражение въззивният съд не е уважил, като аналогично е становището и на настоящия съд. За подобна грешка санкционираният търговец не е твърдял пред наказващия орган, респ. подписал е акта без възражения. С основание  районният съд не е кредитирал свидетелските показания на самия работник Х.П., който при разпита е посочил, че е работил „една седмица първа смяна, една седмица втора“, като са се редували. От данните по делото обаче се установява, че в една работна седмица същият е работил и дневна и нощна смяна и не е налице такова редуване, както и трябва да се отчете неговата възможна заинтересованост, предвид наличието на дългогодишни трудови правоотношения с търговеца.

От друга страна, коригираният график представен едва с касационната жалба не може да бъде кредитиран като доказателство по делото, доколкото не се установява същият да е съществувал в посочения вид към правнорелевантния момент, поради което и изводите на съда не могат да бъдат основани на съдържащите се в него данни.

Поради отсъствие на отменителни основания съдебният акт следва да се остави в сила, поради което Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

РЕШИ

ОСТАВЯ в сила  Решение № 176/23.04.2018г. постановено по НАХД № 134/2018г. по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: