ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.10.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1604 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 10:15 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 10:17 се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ – „Мегатекс-88“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.С., с приложено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – Заместник–кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С.Д., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                           

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството по делото е образувано е по жалба на „Мегатекс-88“ ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 22, с управител К.Д.П., чрез пълномощника си адв. Д.С. от АК – гр. Бургас, с искане за спиране на допуснатото от разпоредбите на закона предварително изпълнение на заповед № 1447/13.06.2017 г., на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на преместваем обект - „Слънцезащитно съоръжение с дървен подиум“, с площ от 173 кв.м., разположен югоизточно около сграда за обществено хранене с идентификатор 07079.618.141.19 по КК на гр. Бургас, върху поземлен имот с идентификатор **** по КК на гр. Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата от ответника с писмо вх. № 6418/22.06.2017 г. административна преписка.

С определение № 1139/22.06.2017 г., съдът е спрял допуснатото от закона предварително изпълнение на заповед № 1447/13.06.2017 г. на заместник кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас.

С писмо вх. № 7898/26.07.2017 г. от ответника са постъпили писмени документи, с искане да бъдат приети като писмени доказателства по делото.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Във връзка с дадените указания, представям определение от 21.07.2017 г. по административно дело № 1737 по описа за 2017 г. на Административен съд Бургас, както и копие на наша жалба с вх. № 70-00-4935/28.06.2017 г., с които желая да установим, че ние сме оспорили по същество законосъобразността на самата заповед, но е образувано пред съда друго съдебно производство. Считам, с оглед така представените доказателства и оспорването на заповедта за което е образувано посоченото административно дело № 1737 по описа за 2017 г. на Административен съд Бургас, че предметът на настоящото производство е изчерпан и следва да се прекрати. Приобщените по делото доказателства следва да се разглеждат по образуваното административно дело № 1737 по описа за 2017 г. на Административен съд Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Представям и моля да приемете АДС № 422 от 04.02.1997 г., АДС № 423/04.02.1997 г., АЧОС №1372/24.09.1999 г., АЧОС № 1370/24.09.1999 г., писмо изх. № 58-00-62/17.11.2011 г., писмо изх. № 70-Б-102/29.02.2012 г,. писмо изх. № 70-Б-149/22.03.2012 г., писмо изх. № 58-00-68(1)/21.02.2014 г., писмо изх. № 70-Б-149(2)/21.02.2014 г., и тъй като има разминаване по площите, тези писма обясняват подробно в какво се състои разминаването.

Представям и писмо изх. № 04-00-163/1/06.06.2012 г. за площите на сграда, плаж и сграда „Нептун“ установени с тези писма, както и разпределение на партерния етаж на Бар „Нептун“ с показана застроена площ и разпределението по част „Архитектура” за сградата, от които е видно площта на тази сграда и ако се иска експертиза, моля вещото лице да ги съобрази. Представям ги с копие за ответната страна, на която са известни тези доказателства.

АДВ. С.: Запознат съм с представените документи, но считам, че предметът на настоящото производство е изчерпан във връзка с постановеното определение за насрочване на открито съдебно заседание. Моля това дело да бъде прекратено, за да може да бъде изискано и присъединено към административно дело № 1737 по описа за 2017 г. на Административен съд Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда по искането за прекратяване на делото. Ако настоящото дело бъде прекратено и бъде присъединено към административно дело № 1737 по описа за 2017 г. и там бъде поискана експертиза, аз държа освен доказателствата представени по това дело, които ще отидат по дело № 1737/2017 г., при извършване на експертизата, вещото лице да съобрази материалите по административно дело № 2565 по описа за 2014 г. на Административен съд – Бургас, което понастоящем е присъединено към административно дело № 1650 по описа за 2017 г. на Административен съд – Бургас. Доказателствата по цитираните дела ще дадат яснота по отношение параметрите на сградата и във връзка с наведените в жалбата съображения, че процесният обект представлява „дървена скара“ по твърдение на жалбоподателят, и е част от процесната сграда. В тази връзка представих днес доказателства, представени и по цитираното присъединено дело, като при извършване на експертизата, моля вещото лице да съобрази тези материали.

 

          Съдът, като съобрази заявеното от адв. С. и направеното уточнение относно изложените твърдения на стр. 2 втори абзац, от жалбата по настоящото дело, намира че по едновременното оспорване законосъобразността на заповед № 1447/13.06.2017 г., е образувано административно дело № 1737 по описа за 2017 г. на Административен съд – Бургас, което се установи от днес представените преписи на жалба и определение от 21.07.2017 г. по същото дело. Следва да се приеме, че настоящото производство се е развивало само по отношение на искането за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на заповед № 1447/13.06.2017 г., като именно в последния смисъл е и петитума на жалбата до съда по настоящото дело. С петитума на жалбата не е направено искане за отмяна като незаконосъобразна заповед № 1447/13.06.2017 г.

Съдът приема, че разглежданото административно дело № 1604 по описа за 2017 г. на Административен съд Бургас, ХХІ състав е изчерпило своя предмет с постановяване на Определение № 1139/22.06.2017 г., което е влязло в сила като необжалвано.

Поради изложените съображения настоящото съдебно производството следва да бъде прекратено в изпълнение на нормата на чл. 159, т. 6 от АПК.

В този смисъл съдът намира, че представените днес документи не следва да бъдат приети като доказателства, а следва да бъдат приложени по делото, като след влизане в сила на определението за прекратяване на настоящото производство, същите могат да бъдат приети като доказателства, но по преценка на съда по административно дело № 1737 по описа за 2017 г. на Административен съд Бургас.

 

На основание чл. 253 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1383/13.07.2017 г. с което е насрочено открито съдебно заседание, както и определението за даване ход на делото в настоящото съдебно заседание.

 

На основание чл. 159, т. 6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1604 по описа за 2017 г. на Административен съд Бургас, ХХІ състав.

Определението подлежи на обжалване, в 7-дневен срок считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: