О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №1456

 

гр.Бургас , 26.06.2018г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1603 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Община Елхово против решение от 31.05.2018г., издадено от  ръководител на управляващ орган ОПОС и и.д. гл. директор на ГД ОПОС, за определяне на финансова корекция.

Ответният административен орган е направил възражение за местна подсъдност. Същият счита, че компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд Стара Загора, който съд е посочен изрично и в оспорения акт.

ЗУСЕСИВ, както чл. 27, така и чл. 73, регламентиращи обжалваемостта на актовете, препращат към уредбата на Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чиито район се намира постоянния или настоящия адрес или седалището на жалбоподателя.

Административният орган, издал оспорения акт е ръководител на управляващ орган ОПОС и и.д. гл. директор на ГД ОПОС към Министерство на околната среда и водите.

Според разпоредбата на чл.33, ал.4 от Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, към Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" функционират две териториални звена – Велико Търново и Стара Загора. Териториалния обхват на звената е определен от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-635/18.08.2014г. и Заповед № РД-ОП- 23/24.03.2015г., последно изменена със Заповед № РД-ОП- 7/20.01.2017г.

Седалището на жалбоподателя е в гр. Елхово, област Ямбол и попада в териториалния обхват на звено Стара Загора.

Затова съдът счита, че възражението за местна подсъдност е основателно.

Компетентен да разгледа жалбата на Община Елхово против решение от 31.05.2018г., издадено от  ръководител на управляващ орган ОПОС и и.д. гл. директор на ГД ОПОС, за определяне на финансова корекция е Административен съд гр. Стара Загора, в чийто район е седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135, ал.2 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1603/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Стара Загора.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: