ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети ноември                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1603 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.С., в качеството му на ЕТ ”Синове-С.Д.С.“, редовно призован, се явява адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Приморско, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба ЕТ ”Синове-С.Д.С.“ против акт за установяване на задължение по декларация №0150-1/06.06.2016г. издаден от старши експерт „Ревизии” към Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Приморско, потвърден с решение №0557/06.07.2016г. на директор на Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Приморско.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите  жалбата ни. Представям уведомление  изх.№11341/04.10.2012г. на частен съдебен изпълнител при Окръжен съд Пловдив и молба от „Пазар на производителя –Пазарджик” АД, във връзка с искането ми за прилагане на изп.д.№1060/2007г. по описа на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик. Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение до Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик за да се снабдя с доказателства по делото във връзка с обстоятелството кога точно е наложен запора на превозните средства, с което да докажем невъзможността по нататък до вдигане на запора да ползваме тези превозни средства, които много отдавна са на железа. Не поддържам искането за прилагане на  изп.д.№131/2015г. по описа на ЧСИ Н. №808 при Районен съд Бургас.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

На основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административният орган, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни последици, включително и за твърдяната от него незаконосъобразност на оспорения акт.

 

Да се ИЗДАДЕ исканото съдебно удостоверение на жалбоподателя, след внасяне на държавна такса в размер на 5 лева по сметка на Административен съд, което му да послужи пред Държавен съдебен изпълнител при Районен съд Пазарджик по изпълнително дело № 1060/2007г., по силата на което да се снабди с друго относно предмета и страните на изпълнителното дело, датата на налагане на запора на превозните средства, къде са съхранявани превозните средства, както и датата на вдигане на запорите.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 24.01.2017г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: