О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас,  3.08.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, в закрито заседание на трети август през две хиляди и дванадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

           2. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 1603 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано e по касационна жалба на Е.С.С., ЕГН **********,  подадена чрез процесуален представител, против решение № 891 от 20.06.2012г., постановено по н.а.х.д. № 1548/2012г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 147/2012 от 9.04.2012г., издадено от началника на Митница – Бургас, в частта, с която за нарушение на чл.5, ал.2 от Закона за митниците, на основание чл.238, ал.1 от ЗМ, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева, като е намален размерът й от 1 000 лева на 500 лева.

Касаторът оспорва решението на Районен съд – гр.Бургас като неправилно и моли съдът да постанови решение, с което да го отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Бургаският административен съд, като прецени ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, намира за установено следното по допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл.211, ал.1 от АПК.

Видно от събраните по делото писмени доказателства и допълнително изисканите от настоящия съд такива, съобщение № 4/21.06.2012г. на Районен съд – гр.Бургас за изготвеното решение № 891/20.06.2012г., постановено по н.а.х.д. № 1548/2012г. по описа на БРС, е надлежно връчено на 26.06.2012г. чрез адвокат Станимир Стоичков от  БАК – процесуален представител на касатора, видно от оформената разписка, приложена на л.36 от материалите по това дело. Следователно, от 26.06.2012г. за касатора е започнал да тече 14-дневния срок, установен в чл.211, ал.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, за обжалване на първоинстанционното решение пред Административен съд – град Бургас, който е изтекъл на 10.07.2012г. – присъствен ден. Касационната жалба е входирана в регистратурата на Районен съд – гр.Бургас на 11.07.2012г., видно от поставения й регистрационен индекс и дата, което обстоятелство не се оспорва и от адв. Стоичков, тоест след срока за оспорване на решението на Бургаския районен съд.

При тези обстоятелства съдът приема, че касационната жалба е подадена извън преклузивния 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че решението на Бургаския районен съд е изготвено, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване, да бъде прекратено.

Воден от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Е.С.С., ЕГН **********,  подадена чрез процесуален представител, против решение № 891 от 20.06.2012г., постановено по н.а.х.д. № 1548/2012г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 147/2012 от 9.04.2012г., издадено от началника на Митница – Бургас, в частта, с която за нарушение на чл.5, ал.2 от Закона за митниците, на основание чл.238, ал.1 от ЗМ, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева, като е намален размерът й от 1 000 лева на 500 лева.

ПРЕКАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 1603/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1./                  

 

                                         2./