О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1629                                 12.07.2018 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                              VІІ-ми състав

на дванадесети юли                                                          две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С. Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1602 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от Й.Д.Д.,***, ЗОЗТ-Дебелт, с която се предявява иск за обезщетение за претърпени вреди против ГДИН-София в размер на 60`000 лева, по 100 лева на ден.

С разпореждане № 2914/25.06.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.151, т.3, чл.150, ал.1, т.5, 6 и 7 от АПК, както и на чл.127, ал.1, т.2, 3, 4 и 5 от ГПК и са дадени указания на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите.

С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено на жалбоподателя лично на 22.06.2018г., видно от разписката към изпратеното му съобщение. До настоящия момент посочените от съда нередовности не са отстранени, като не е заплатена и определената държавна такса. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 29.06.2018г. /петък/.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ жалбата без разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1602/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: