Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1441                    18 юли 2018  година                      град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на дванадесети юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                            2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б.Ч.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                               касационно административно наказателно дело номер 1600 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, против решение № 484 от 18.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 774/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление/НП/ № 02-0001610 от 05.01.2018 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което, на „Аллес строй“ООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, к-с „Изгрев“, ****, представлявано от Н.Т.А., за нарушение по чл. 11, ал. 5, вр. с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд/обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., наредба №РД-07-2/16.12.2009 г., наредбата/ и на основание чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена „имуществена санкция” в размер на 2000.00/две хиляди/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че обжалваното решение е неправилно и необосновано. Иска да се отмени и да се потвърди наказателното постановление. Излага подробни съображения. Не ангажира доказателства.

Ответникът, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд Бургас, с решение № 484 от 18.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 774/2018 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление/НП/ № 02-0001610 от 05.01.2018 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което, на „Аллес строй“ООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, к-с „Изгрев“, ****, представлявано от Н.Т.А., за нарушение по чл. 11, ал. 5, вр. с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд/обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., наредба №РД-07-2/16.12.2009 г., наредбата/ и на основание чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена „имуществена санкция” в размер на 2000.00/две хиляди/лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в АУАН не е посочена дата на извършване на нарушението, а само две дати  на извършените проверки  - по документи на 29.08.2017 г. и на 09.11.2017 г., при които е установено, че не е документиран  в книгата за  инструктаж провеждането на начален такъв по безопасност и здраве при работа на М.Н.. Според съда този порок е от категорията на съществените нарушения на процесуалните правила и не може да бъде саниран с посочването за първи път в НП на дата на извършване на нарушението 14.07.2017 г., която е различна от датите, на които контролните органи са извършили двете проверки по документи.

Санкцията е наложена на „Аллес строй“ООД за това, че дружеството, като работодател, не е осигурило документиране в книгата за инструктаж провеждането на начален такъв на М.А.Н.. За така установеното нарушение при проверки по документи на 29.08.2017г. и на 09.11.2017г., на дружеството е съставен АУАН № 02-0001610/15.11.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление, в което е посочено, че „Аллес строй“ООД не е документирало проведения начален инструктаж на работника на 14.07.2017 г.

Основните възражения на касатора са, че пропускът да бъде посочена дата на извършване на нарушението в АУАН не е от категорията на съществените процесуални нарушения, тъй като, в конкретния случай, не е довел до ограничаване правото на защита на „Аллес строй“ООД. Според касатора това е така, тъй като в представената от дружеството книга за начален инструктаж по безопасност и здраве/л.15 от анд № 774/2018 г. на БРС/, като дата на провеждане на началния инструктаж на М.Н. е посочена датата на извършване на нарушението, вписана в НП, а именно 14.07.2017 г., т.е дружеството е било наясно кога е извършило инструктажа и кога е следвало да осигури документирането му в нарочната за това книгата. 

Решението е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Непосочването на дата на извършване на нарушението в АУАН, в конкретния случай, не е процесуално нарушение от категорията на съществените, тъй като не е довело до ограничаване правото на „Аллес строй“ООД да се запознае с всички елементи от обективната страна на вмененото му нарушение. Отразеното, че „Аллес строй“ООД не е осигурило документиране на проведения начален инструктаж на работника М.Н. е достатъчно, тъй като в книгата за инструктажа, водена от самото дружество, е посочено, че такъв е осъществен на работника на 14.07.2017 г., т.е това е и датата на която дружеството е следвало да изпълни и задължението си да осигури документирането на проведения инструктаж като тази дата му е била известна. Освен това същата е вписана като дата на извършване на нарушението в НП, с което е саниран пропускът тя да бъде изписана в акта по реда на чл.53, ал.2 ЗАНН.

Съгласно чл.11, ал. 1, т.3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието.

Предвид това без значение е обстоятелството дали работникът М.Н. е бил в трудовоправни отношения с  „Аллес строй“ООД или е бил работник от друго предприятие, който ще работи на територията на предприятието на „Аллес строй“ООД. Релевантен за спора факт е, че М.Н. фигурира в книгата за началния инструктаж на „Аллес строй“ООД, в която е и налице вписване, че му е проведен такъв, но това обстоятелство не е документирано с подписа на инструктирания и на лицето, извършило инструктажа, както изисква чл.11, ал.5 от цитираната наредба/приложение №1/. При проведен инструктаж - начален, периодичен, на работното място или специален, това обстоятелство следва да бъде отразено по съответния ред и именно това документиране свидетелства пред проверяващите органи за изпълнение на законовото задължение за извършване на инструктажа.

Неизпълненито на нормативно установеното задължение е описано детайлно и ясно и правилно квалифицирано в АУАН и в НП като нарушение на чл. 11, ал. 5, вр. с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от наредбата. За извършването му законосъобразно е ангажирана отговорността на „Аллес строй“ООД, на основание чл. 413, ал. 2 КТ, като на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00/две хиляди/  лева.

         С оглед изложеното, като е отменил наказателното постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 АПК, Административен съд Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 484 от 18.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 774/2018 г. по описа на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ № 02-0001610 от 05.01.2018 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, с което, на „Аллес строй“ООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление -гр.Бургас, к-с „Изгрев“, ****, представлявано от Н.Т.А., за нарушение по чл. 11, ал. 5, вр. с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд/обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ и на основание чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена „имуществена санкция” в размер на 2000.00/две хиляди/лева.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                              

 

                                                                                       2.