ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1600 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Т.К., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на отдел „Разследване“ при ОД на МВР гр Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.Т.К. против заповед № УРИ 251з-1324/06.04.2017г. на началника отдел Разследване при ОД на МВР гр.Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца, на основание чл.194, ал.2, т.2; чл.197, ал.1, т.3; чл.200, ал.1, т.11, предложение първо и чл.204, т. 4 от ЗМВР.

 

ПОСТЪПИЛО становище от  ответника вх.№9674/14.09.2017г., в което се изразява становище по съществото на спора.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства. По представените сведения на колегите О.И. и Г. Т., искам да заявя, че съм го посочил и в обясненията, които съм дал пред началника на отдел „Разследване“, при дисциплинарното производство, неточности, тъй като аз бях информиран от И., че лицето има нараняване само в областта на скулата, но не бях информират за нараняване в областта на крака. Това е неточността относно фактите. Относно сведенията на Г. Т. съдържащи данни, че съм отказал да посетя местопроизшествието, става ясно, че едва ли не като ми е съобщил информация веднага съм отказал, а то не беше така. Аз подробно се запознах със случая, като говорих с колегата, който беше на място на произшествието и от информацията, която ми беше подадена ставаше ясно, че лицето има нараняване само в областта скулата. Това нещо може да бъде потвърдено при разпит на колегата И..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Съдът констатира, че представената по делото типова длъжностна характеристика на младши разследващ полицай-старши разследващ полицай в РУ в ОД на МВР, не е подписана, като на този екземпляр най- отдолу е посочено само „предлага“ и липсват доказателства, че това е одобрената длъжностна характеристика, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от уведомяването да представи одобрената типова длъжностна характеристика с рег.№ К-12309 от 10.11.2010г., от която да е виден подпис на лицето, което я е издало, съответно и на лицето, което я е одобрило.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2017г. от 10.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника за изпълнение на дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: