Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 18 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на единадесети декември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: С.Д.

                                                                                        Ю.Р.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора В. Ч., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1600/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – „Ж. П. – 2001” ЕООД – гр.Бургас , чрез процесуалния си представител адвокат Л., обжалва Решение № 940/10.09.2008 г., постановено по НАХД № 2433/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 11367О-0078459/30.04.2008 г. на Директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което за нарушения по чл.132, ал.2 от ЗДДС на „Ж. П. – 2001” ЕООД – гр.Бургас е наложено административно наказание на основание чл.178 от ЗДДС – имуществена санкция в размер на 500 лева.

В касационната жалба се твърди, че обжалваното съдебно решение е необосновано и незаконосъобразно.

В съдебно заседание касаторът чрез процесуалния си представител поддържа доводите за незаконосъобразност на съдебния акт, като основните му аргументи са за неправилно приложение на материалния закона.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас намират жалбата за основателна.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

За да потвърди наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че нарушението, за което същото е издадено е безспорно доказано. Установено е нарушение при формално извършване. В хода на първоинстанционното производство правилно са установени следните факти: с решение на Окръжен съд – гр. Бургас № 1 от 03.01.2008 г. в Търговския регистър при Бургаския окръжен съд е вписано прехвърляне на търговско предприятие на ЕТ „Ж. П.”, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Ж. П. – 2001” ЕООД. Върху екземпляра на това решение е положен щемпел на съда, удостоверяващ датата, на която същото е получено от жалбоподателя – 10.01.2008 г.

По силата на чл. 132 от ЗДДС данъчнозадълженото лице е следвало да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, по ал. 1 на текста, в случая прехвърляне на предприятие по реда на чл . 15 от Търговския закон.

Установено е, че това задължение е изпълнено на 24.01.2008 г. с подаване на заявление вх. № 02391080002811, или след изтичане на 14-дневния срок, считано от датата, на която е постановено съдебното решение. С констатирането на този факт административнонаказващият орган е приел, че „Ж. П. – 2001” ЕООД – гр.Бургас е извършил административно нарушение по смисъла на чл. 132, ал. 2 от ЗДДС.

Пред първоинстанционния съд жалбоподателят е заявил твърдения, че не е извършил административното нарушение, за което е реализирана наказателната му отговорност, тъй като заявлението е подадено в 14-дневния срок, считано от датата, на която той е узнал за постановения съдебен акт – 10.01.2008 г. В тази връзка се е позовал и на Заповед № 1/12.01.2001 г. за реда и условията за данъчна регистрация. Същевременно с това е обърнал внимание и върху факта, че прехвърлянето на предприятието е извършено със съдебен акт, а не посредством вписване на това обстоятелство в Търговския регистър, поради което не би могъл да узнае на коя точно датата съдът ще постанови решението си и затова е изчакал датата, на която същото ще му бъде предоставено. В оспореното съдебно решение е прието, че дори и да се приеме тезата на жалбоподателя, то от датата на узнаване на вписването до 17.01.2008 г. /дата, посочена от административнонаказващия орган като краен срок от настъпване на обстоятелството, подлежащо на вписване/, е имал възможност да подаде съответното заявление. Съдът също така е приел, че заповедта, на която се позовава жалбоподателя, е вътрешноведомствен акт, който не следва да се взема предвид в случай, че противоречи на законови норми. В случая нормата на чл. 132, ал. 2 била императивна и определяла безусловно началния и крайния момент, в който е следвало да бъде извършена съответната регистрация.

Настоящият състав на съда не споделя така изложените изводи, като намира подхода на първоинстанционния съд при тълкуване на закона за формалистичен и несъобразен с духа и целите, които следва да бъдат постигнати с прилагането на съответните правни норми.

Намира също така, че касаторът в настоящото производство не би могъл да узнае на коя точно дата Окръжният съд ще постанови съдебния акт, с който е извършено вписването на промяната по партидите на търговеца, затова и началната дата, от която за касатора възниква задължение за регистрация по ЗДДС, е тази, на която по надлежен ред му е съобщено извършеното вписване.

Вярна е, че решението на Бургаския окръжен съд влиза в сила в деня на постановяването му. Следва обаче да се отчете технологичния период от време, който изминава от датата на подписване на решението до датата на обявяването му, чрез вписване в съответните регистърни книги на съда.

От друга страна в случай, че се приеме за начална дата, от която възниква задължението за регистрация и която в случая е 10.01.2008 г., необосновано е по пътя на тълкуването съдът да лишава страната, като приема съкратен срок в сравнение със законово предвидената възможност да осъществи задълженията си в 14-дневен срок.

По изложените съображения настоящият състав на съда намира подадената касационна жалба за основателна, с оглед на което

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № 940/10.09.2008 г., постановено по НАХД № 2433/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас и вместо ПОСТАНОВИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11367О-0078459/30.04.2008 г. на Директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което за нарушения по чл.132, ал.2 от ЗДДС на „Ж. П. – 2001” ЕООД – гр.Бургас е наложено административно наказание на основание чл.178 от ЗДДС – имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………