Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 401               Година 06.03.2018             Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав на осми февруари две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                            2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря С. А.

Прокурор Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 15 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Л.П.С. *** против решение № 587/30.11.2017г. постановено по н.а.х.д. № 2117 по описа за 2017г. на Районен съд Несебър. Съдебното решение се обжалва като неправилно и незаконосъобразно. Счита, че неправилно е приложен материалния закон, като наказващият орган е приел за осъществена смесица от двата състава, предвидени в чл.3, ал.1 от Наредбата. Твърди, че нарушението е недоказано. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Община Несебър, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Несебър е потвърдил наказателно постановление № НП 453/10.08.2017г. издадено от кмета на община Несебър, с което за извършено нарушение на  чл.3, ал.1 от Наредба №1 за опазване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър (Наредбата) и на основание чл.3, ал.3 от Наредбата на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева. За да постанови своето решение, съдът е приел, че актът е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентни органи и съдържат всички реквизити, предвидени в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е обосновал извод, че фактическата обстановка се установява по безспорен начин от събраните писмени и гласни доказателства. Наложеното административно наказание „глоба“ е намерено за правилно определено, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението е неправилно, но по мотиви различни от посочените в касационната жалба.

На Л.С. е наложено административно наказание за това, че на 30.07.2017г., около 04,40часа, в бар „Пикселс“, находящо се в гр.Обзор, Централен плаж, в качеството ѝ на управител, е допуснала използването на озвучителна техника в заведение от закрит тип при отворена врата, което нарушава спокойствието на гражданите в жилищните сгради, намиращи се в близост до заведението.

С решение № 2098/07.12.2017г., постановено по адм.д. № 2334/2017г. по описа на Административен съд Бургас, е отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.3, ал.1 от  Наредба №1. След извършена служебна проверка, се констатира, че решението е влязло в сила на 29.12.2017г., като към настоящия момент отмяната е обявена и на Интернет страницата на община Несебър.

След като разпоредбата на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 е отменена, следва да намерят приложение другите нормативни разпоредби, които уреждат тези обществени отношения.

В закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) се регламентират обществените отношения в областта на шума в околната, като съгласно чл.1, т.1 в неговия обхват попадат и локалните източници на шум. Съгласно § 1, т.4 от ДР на ЗЗШОС, „Локални източници на шум“ са търговските обекти, увеселителните заведения, сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията. Процесното заведение бар „Пикселс“ попада в дефиницията за локален източник на шум, съответно и в обхвата на ЗЗШОС.

В нормата на чл.3, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗЗШОС законът е разграничил уредбата на управлението на различните видове шум в различни нормативни актове, като ал.5 предвижда изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради да се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.е. законовата делегация, съдържаща се в чл.3, ал.5 от ЗЗШОС, дава правомощие на общинския съвет да въведе регламентация само относно конкретно визираната категория шум – този предизвикан от домашни дейности и съседи в жилищни сгради. В този смисъл, извън законовата делегация остава правомощието на общинския съвет  за регламентация с  местна наредба на категорията шум, предизвикан от локален източник на шум, респ. не е налице хипотезата на чл.8 от ЗНА. Това противоречие е констатирано и в цитираното вече съдебно решение, с което е отменена разпоредбата на чл.3, ал.1 от Наредба № 1.

Съгласно чл.16а, ал.2 от ЗЗШОС не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00ч. и 7,00ч.. Видно от описанието в съставения АУАН процесното заведение находящо се в гр.Обзор, макар и да е от закрит тип е работило на отворени врати, в близост до жилищни сгради, като озвучаването е констатирано около 04,40ч. на 30.07.2017г.

Съгласно чл.36 от ЗЗШОС, актовете, с които се установяват административни нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица, определени от компетентните органи по чл.17-21 от ЗЗШОС, съответно, с чл.37 от ЗЗШОС е възложена компетентност за издаване на наказателни постановления по този закон на органите по чл.17-21 от закона. Извън този кръг остават кметовете на общини. Правомощията на кмета на общината по този закон са уредени в неговия чл.22, като видно от т.4 - кметът упражнява контрол за спазване изискванията на чл.16а от закона. Вярно е, че като орган, упражняващ контрол по приложението на закона, кметът би бил компетентен да издава наказателни постановления на основание общата норма на чл.47, ал.1, б.“а“ от ЗАНН, но в случая, специалния закон го е изключил от кръга лица с правомощия за издаване на наказателни постановления по ЗЗШОС, видно от нормата на чл.37 от закона. В този смисъл, прилагайки ЗЗШОС, следва да се приеме, че наказателното постановление е издадено от некомпетентен орган, което е основание за неговата отмяна.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 587/30.11.2017г. постановено по н.а.х.д. № 2117 по описа за 2017г. на Районен съд Несебър и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП453/10.08.2017г. издадено от кмета на община Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                              2.