ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 15 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД, редовно уведомен,  представлява се от адвокат Ж., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу заповед за налагане на санкции № РД-25-1494/16.12.2016г., с която на основание чл.263, ал.3 от решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на НС на НЗОК, (обн., ДВ, бр.25 от 31.03.2016г.), му е наложена  санкция „финансова неустойка“ в размер от по 200,00 лева.

Органът е представил административната преписка, по която е издадена оспорената заповед, а след указание на съда представи доказателства за връчването й на жалбоподателя.

 

АДВ. Ж.: Поддържам изцяло жалбата.

Имам доказателствено искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза. Моля да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза по процесния случай, която да отговори на следните въпроси:

1.Налице ли са индикации за хоспитализация по ИЗ № 2956 по КП №74?

2.Изпълнени ли са условията за завършена клинична пътека?

Молим, експертизата да бъде извършена от лекар със специалност „Гастроентерология“.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Моля, към така поставените въпроси от жалбоподателя към експертизата, да бъдат включени и следните въпроси:

1. От резултатите на проведените компютърно-томографски изследвания на корем и ехография на жлъчен мехур доказва ли се поставената диагноза „Изострен хроничен холецистит“?

2. Какви са характерните симптоми на „Изострен хроничен холецистит“?

3. В приложената към ИЗ № 2956 медицинска документация има ли данни за удебелена стена на мехура, жлъчни камъни, жлъчни колики и срастване на мехура с околните органи или други индикации, характерни за това заболяване?

Представям на съда и на ответната страна писмени доказателства по опис, които са съотносими към спора, че е отчетено и заплатено от РЗОК – фактури, спецификации и платежни нареждания.

АДВ. Ж.: Ние се оспорваме обстоятелството, че услугите са заплатени от РЗОК.

 

С оглед исканията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка, както и представените такива в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на поставените от двете страни въпроси след заплащането на депозит в размер на 400 лв., платими от двете страни по равно, в 7-дневен срок от днес.

Съдът допълнително ще определи вещо лице - гастроентеролог, който да извърши експертизата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2017 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: