ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.04.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 15 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:52 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД, редовно уведомен,  се явява адвокат Ж., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

          Производството е образувано по жалба срещу заповед за налагане на санкции № РД-25-1494/16.12.2016г. с която на основание чл.263, ал.3 от решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на НС на НЗОК, (обн., ДВ, бр.25 от 31.03.2016г.), му е наложена  санкция „финансова неустойка“ в размер от по 200,00 лева.

В открито съдебно заседание на 21.02.2017 г. съдът допусна извършването на съдебно-медицинска експертиза по въпроси и на двете страни, която обаче не е изготвена, защото въпреки многобройните опити на съда да намери медицински експерт с нужната специалност, такъв не беше открит.

АДВ. Ж.: Поддържам искането за извършване на експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам искането за извършване на експертизата.

 

Съдът във връзка с обстоятелството, че страните поддържат искането си за експертиза и предвид факта, че в района на Административен съд - Бургас въпреки многократните опити и разговорите с всички находящи се в района болници, както и с повечето от лекарите със специалност „Гастроентерология“ не успя да открие експерт, който да се наеме да извърши експертизата, а също и с оглед обстоятелството, че след внимателен преглед на доказателствата по делото, съдът установи, че извършване на експертизата не е необходимо за установяване на релевантната за спора фактическа обстановка намери, че следва да отмени определението си постановено в открито съдебно заседание на 21.02.2017 г., с което е допуснал извършването на съдебно-медицинска експертиза и да постанови връщане на заплатените от страните депозити за нея.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си постановено в открито съдебно заседание на 21.02.2017 г., с което е допуснал извършването на съдебно-медицинска експертиза. Платеният от страните депозит в размер на 400 лв., заплатени по равно от тях, да им бъде върнат.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания по доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Ж.: Моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените като незаконосъобразна процесната заповед на директора на РЗОК – Бургас по следните съображения:

На първо място посоченото правно основание за налагане на санкцията е чл. 263, ал.  3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК. За нарушението му се налага финансова неустойка, която е за констатирани нарушения относно изпълнението на договора. Съставеният протокол от проверката не съдържа правни и фактически основания за нарушена клауза от доверителя ми с РЗОК. Извършената проверка е съгласно Заповед № РД-25-909/10.08.2016 г. на директора на РЗОК - Бургас със задача: контрол относно спазване изискванията на НРД за медицинските дейности 2015 г. при повторни хоспитализации на пациенти по договорени клинични пътеки. Съгласно него задължително е възлагане на проверка в случаите по чл. 215 от ЗЗО когато в срок до 30 дни се наложи хоспитализация по същата клинична пътека, РЗОК заплаща само един от случаите. Целта на тези проверки е незаплащането на извършените дейности. В процесния случай обект на проверката е било извършено лечение на един и същи пациент в рамките на 30 дни. Същият пациент е лекуван и в рамките на 30 дни се е наложила повторна хоспитализация.

Поддържам изцяло изложените в жалбата аргументи относно твърденията за извършени нарушения.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаеми господин Председател, моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената от директора на РЗОК заповед за налагане на санкции.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ни бъде предоставен срок за писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.04 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: