ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 15 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Я.Р.Ф., редовно призована, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на Община Созопол, нередовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Д., редовно призована, не се явява. За нея адвокат Т.И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат С.,  с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Я.Ф., редовно призована, не се явява. За нея адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Я.Ф., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Я.Ф., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.М.Б., редовно призован, не се явява и представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Я.Р.Ф. против виза за проектиране на ограда на УПИ VІІ-216, в кв.18 по плана на гр. Созопол, издадена от главния архитект на община Созопол.

В предходното съдебно заседание е допусната съдебно-техническа експертиза, която е извършена и предадена в срок по делото.

 

           Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице на което сне самоличността както следва:

 

  С.Г.Б. - българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представил съм писмено заключение, което поддържам, като искам да внеса корекция на стр. 2, където съм допуснала техническа грешка в отговор на въпрос 1, трети ред … „ Денивилация съществува между УПИ V- 215”, да се чете „УПИ VІІ-216”.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Имам няколко уточняващи въпроси. В заключението си посочвате на първи въпрос, че оградата се предвижда в незастроената част на УПИ VІІ, а  на втори въпрос най-накрая посочвате, че за имота за който се отнася визата, параметрите плътност на застрояване и интензивност на застрояване касаят застроената и разгънатата съществуваща площ само на изграденото от основното и допълващо застрояване- От заключението разбирам, че сте  посетили на място имота, можете ли да отговорите  от техническа гледна точка има ли пречка да се допусне такава ограда на мястото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: По принцип няма такава пречка да се допусне ограда. От скицата се прави конструктивно становище от инженер, който трябва да каже каква трябва да бъде оградата и след това следва издаване на строително разрешение, изготвяне на проект и така нататък.

 

АДВОКАТ С.: От техническа гледна точка на кой етап, виза за проектиране или самото проектиране и издаване на виза за строеж, се съобразяват техническите показатели за една ограда, с показатели за устройство на територията.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Показателите на самата ограда и по-точно височината и най-вече се съобразяват след конструктивното становище на инженер,  което е след издаване на скицата, визата на проектиране на следващия етап  и всичко това вече се уточнява със самото разрешение, колкото до със самия проект той е  на база на  това конструктивно становище.

 

АДВОКАТ С.: В заключението на задача втора казвате, че издадената виза за проектиране  съответства  по съдържание на действащия подробен устройствен план. Въпросът ми е когато коментираме план за застрояване, Вие сте се запознали с ПУП, питам от техническа гледна точка конкретно за процесния ПУП и по принцип в графичната част на ПУП, съществуват ли отметки, информация какви са показателите за застрояване на сградите или касаят само основното или допълващото застрояване и има ли показатели за оградите в ПУП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Касаят и допълващото и основното застрояване.  Позволила съм си да посоча съответно и правната норма, защото въпросът ми е така зададен. Няма показатели за оградите в ПУП.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ И.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 180лева и пътни 20лева, или всичко 200 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ С.: Представям решение на градоустройствената комисия на община Созопол 23.03.2001година касаещо изменението на регулацията на процесните земи, в което е коментирано писмо на НИПК- София, което също представям. В това писмо изрично е посочено, че строителство в процесните парцели не се разрешава, защото  следва да се запази проглед към морския бряг.

Няма други да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ С.: Уважаеми г-н административен съдия, поддържаме становището изложено от нас в предходното съдебно заседание, във връзка представеното днес писмено доказателство, като възражението ние, че това доказателство касае етапа издаване на разрешение на строеж и одобряване на други инвестиционни проекти, а настоящото производство касае издаване на виза за проектиране. 

Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ И.: Предоставям на съда по приемането на това доказателство. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът счита, че следва да приема представените в днешното съдебно заседание доказателства от пълномощника на жалбоподателя, като   тяхната доказателствена стойност, ще бъде обсъдена при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид горното и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от адвокат С., а именно  Препис-извлечение от протокол № 4/23.033.2001година на архитектурно-градоустройствена комисия на община Созопол и писмо  от НИПК-София изх.485/21.03.2001 година.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Моля да отмените  обжалваната виза проектиране и установите безспорно, че е забранено въобще строителството и поставянето на ограда и то без съгласуване  с техник от НИПК-София. Това е видно от представеното днес писмо от НИПК. Такава виза за строителство не би могла да бъде  издадена в противоречие на нормите на закона. На следващо място не са изпълнени императивните изисквания за изпълнение на тази ограда. Моля да уважите жалбата по съображенията изложени в нея, като отмените оспореното решение за издаване на виза за проектиране.

 

АДВОКАТ С.: Моля да оставите без уважение жалбата  и отхвърлите оспорването срещу процесната виза за проектиране. Както се установи от допълнително поставените в днешното съдебно заседание  въпроси към вещото лице, което ясно и категорично посочва, че от техническа гледна точка няма как във визата за проектиране да бъдат посочени параметри за ограда доколкото такива изходни данни няма в градоустройствения план. Категорично вещото лице заяви, че няма технически пречки да се издаде процесната виза за проектиране и най- същественото, е че отговаря на устройствения план. Това е същественото, че следва да е съобразно със строителните правила и нормативи и те са съобразно регулационните граници. Категорично възразявам по тезата на жалбоподателя, че визата следвало да бъде предварително съгласувана с НИПК. Видно от визата за проектиране, тя се издава на базата на неизготвен проект за да бъде съгласуван, отново прескачаме в друг предмет различен от предмета на делото.

По изложените съображения и такива, които ще изложа в писмена защита, в указан от Вас срок, моля да отхвърлите оспорването.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски, съгласно списък за разноски, който представям.

 

АДВОКАТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна по съображения идентични с изложените от адвокат  С..

Моля да бъдат присъдени на доверителката ми направените по делото разноски, за което представям списък.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава 10- дневен срок от днешното съдебно заседание за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: