ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  15  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Я.Р.Ф., редовно призована, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на Община Созопол, нередовно призован, не се явява. За него адвокат Й., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Д., редовно призована, не се явява, за нея адвокат Т.И., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Д., редовно призован, не се явява, за него адвокат С.  с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Я.Ф., редовно призована, не се явява, за нея адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Я.Ф., редовно призована, не се явява, за нея адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Я.Ф., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.М.Б., редовно призован, не се явява и представлява.

 

АДВОКАТ С. – Нямаме възражения по представителството на главния архитект от Община Созопол. Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Й. – Моля да се счита за редовно призован главния архитект на Община Созопол, чрез мен. С оглед принадлежността му към общинската администрация, независимо, че е самостоятелен административен орган и правен субект в настоящия процес. Моля да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ И. – Също нямаме възражения по представителството. Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ С. – Нямаме възражения. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед на правените изявления, счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

               

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Я.Р.Ф. против издавената на 19.11.2013 г. Виза за проектиране за изграждането на ограда в съседния й УПИ VІІ-216, в кв.18 по плана на гр. Созопол.

 

АДВОКАТ С. – Поддържаме си жалбата и заявените в нея обстоятелства.

С оглед становищата на заинтересованите страни  допълнително ще ангажираме доказателства.

 

АДВОКАТ Й. – От името на главния архитект на община Созопол, оспорвам жалбата, като изцяло неоснователна.

С оглед приложените по преписката доказателства, считаме, че са спазени законовите изисквания. Моля да се приеме преписката за разглеждане, като потвърждение на становището ни.

Няма да сочим други доказателства. 

 

АДВОКАТ С. – Оспорваме жалбата като неоснователна. 

Нямаме доказателствени искания. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства от които ще се ползваме.

 

АДВОКАТ И. – Оспорваме жалбата. Нямам доказателствени искания. Също моля да се приеме преписката представена от общината Созопол.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени доказателства.

         АДВОКАТ С. – По становището, на първо място, тъй като твърдим, че в съседния имот, за който е издадена визата за проектиране, има извършено незаконно строителство, констатирано от компетентните органите на Община Созопол, ще Ви моля да задължите общината да представи констативни протоколи и актове, във връзка с извършването на незаконно строителство в УПИ VІІ-216, кв.18 по плана на гр.Созопол.

С оглед на твърденията ни, относно наличие на нарушение на чл.48, ал.5 и 6 от ЗУТ, касаещи изграждане на ограда на терен с денивелация, при нарушение на изискуеми по закон височини, ще моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с преписката изпратена от община Созопол и извърши оглед на место, да даде отговор на въпросите:

1.        Налице ли е денивелация на терена, върху който е разрешено изграждането на ограда?

2.        Каква е изградената понастоящем ограда в плътната и част и разрешената такава с визата, тъй като с визата се указва каква е височината на оградата?

 

АДВОКАТ Й. - Първо оспорвам искането за представяне на доказателства за извършване на незаконно строителство в съседния имот. Считам, че подобно изследване е ирелевантно за спора, досежно доказателствената му част, касаещ законосъобразността за издаване на административен акт за ограда, което абсолютно е без значение за извършвано строителство в съседния имот, дори и то да е незаконно, при условие, че е ирелевантно за съществото на спора, касаещ изграждането на оградата.

Считаме за неоснователен и така поставения въпрос номер 2, същият  касае правна част, която може да се установява с действаща нормативна уредба.

 

АДВОКАТ С. – Възразяваме по направените доказателствени искания, поради следните съображения:

Жалбоподателят неправилно смесва производството по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения на строеж по смисъла на чл.147 и 148 от ЗУТ, с другото самостоятелно производство, което е предмет на настоящия спора по чл.140 от ЗУТ, касаещ издаване на виза за проектиране. В производството по издаване на виза за проектиране се изследва  единствено и само обстоятелствата дали заявителят е възложител по смисъла на закона, т.е. собственик и като такъв е лице, което има правен интерес да поиска виза за проектиране и второ обстоятелство е дали главният архитект на общината, като компетентен орган, е издал визата в необходимия обхват и съдържание и съответно в писмена форма.

Колегата, процесуален представител, в настоящото производство по чл.140 от ЗУТ се опитва да вмъкне административни пречки за издаване на акт, който касае одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж, визирайки евентуално някакво незаконно строителство. Това е хипотезата на чл.148, съвсем различен раздел.

Дали има съставен констативен акт, това съвсем не означа, че представлява надлежно доказателство, което да установява незаконност, доколкото дали един строеж е незаконен се установява с влязъл в сила акт, т.е. със заповед.

Що касае въпросите по експертизата, считам, че същите са неоснователни и ирелевантни към настоящия спор, тъй като съгласно Закона за устройство на територия с визата за проектиране се дава в най-общ аспект, предпоставките за бъдещо проектиране. А какви ще бъдат параметрите на бъдещата ограда се доказва от конструктивно становище и издаване на съответното разрешение за строеж, то също подлежи на самостоятелно обжалване и може да бъде обжалва от жалбоподателите. Всички съображения по жалбата, касаят едно бъдещо, евентуално строителство на ограда.

За това считам, че в настоящото производство е недопустимо да бъдат събирани тези доказателства и доколкото същите са неотносими към конкретния спор, касаещ единствено и само издаването на виза за проектиране.

В крайна сметка ако визата за проектиране не влезе в сила, няма да знаем какво ще построим.

Ако колегата има други въпроси, които да постави, нямам нищо против да ни се даде възможност да вземем становище, но така поставените въпроси са ирелевантни за спора.

 

АДВОКАТ И. – Присъединявам се към становищата изразени от адвокат Й. и адвокат С..

 

АДВОКАТ С. – Нямам други доказателствени искания.  Само ще допълня, че тези въпроси касаят и изследването на терена на място и касаят твърденията ни, че там има и общинска собственост.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се изиска от община Созопол информация налице ли са констативни актове за извършване на незаконно строителство, тъй като наличието на такива касае законосъобразността на издадено разрешение за строеж, но не и виза за проектиране.

 

По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза съдът счита, че следва да бъде допуснат първия въпрос на жалбоподателя като относим към предмета на делото, като освен на него вещото лице трябва да отговори и на въпроса - Издадената виза за проектиране съдържа ли информацията посочена в чл.140, ал.2 от ЗУТ?

По отношение на втория въпрос същия не следва да бъде допускан тъй като наличието на изградена на място ограда или не, е неотносимо към предмета на спора, както и с визата за проектиране не се разрешава извършването на строителство, а същата служи за проектиране, по което вещото лице няма как да отговори на въпроса какво е разрешеното строителство с визата за проектиране.

С оглед на изложеното, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице, по която да отговори на въпросите: 

1. Налице ли е денивелация на терена, върху който е разрешено изграждането на ограда?

2. Издадената виза за проектиране съответства ли по съдържание на действащия подробен устройствен план, означени ли са наличните сгради  и постройки в поземления имот и съседните му имоти, нанесени ли са линиите на застрояване и допустими височини, плътност и интензитет на застрояване ?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 (двеста) лева, платими от жалбоподателката по сметка на Административен съд-Бургас, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.   

Вещото лице ще бъде определено след представяне по делото на доказателство за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ – Нямаме други доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.05.2014 година от 10:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:29 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: