Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              01.02.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и четвърти януари две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Росица Дапчева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 15 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д.П.С., ЕГН **********,*** против Решение № 1802/31.10.2012г., постановено по НАХД № 3319/2011г. на Районен съд - Бургас с което е изменено наказателно постановление № 841/07.03.2012г. издадено от началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, с което за нарушение на чл. 126 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева, като глобата е намалена до 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради липса на компетентност на органа, който го е издал. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява, не ангажира доказателства.

Ответникът по касация – началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като излага съображения.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Д.П.С. против наказателно постановление № 841/07.03.2012г. издадено от началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, с което за нарушение на чл. 126 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

За да потвърди оспореното наказателно постановление първоинстанционния съд е приел, че то е издадено от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила, от компетентен орган и в предвидената от закона форма, при правилно приложение на материалния закон.

 

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Не се спори между страните, че АУАН е съставен от полицейски орган на длъжност младши автоконтрольор към сектор „Пътна полиция” ОД на МВР Бургас; а наказателното постановление е издадено от началника на този сектор. Съгласно чл.167, ал.3 от ЗДвП службите за контрол, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя извън населените места, контролират състоянието и изправността на пътната настилка, пътните съоръжения, средствата за сигнализация и маркировка. Общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция "Митници" и на Агенция "Пътна инфраструктура" с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване. Агенция "Митници" осъществява контрол върху превозвачите и контролира спазването на маршрутите от превозвачите, влизащи или излизащи от страната. От текста на чл.126 от ЗДВП е видно, че при превозване на товари масата на натовареното пътно превозно средство не трябва да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация. При така изложената правна обосновка се установява, че правомощия за извършване на проверки за спазването на общата маса и осовото натоварване на превозното средство са възложени единствено и само на длъжностни лица на Агенция "Митници" и на Агенция "Пътна инфраструктура".

При толкова тежък порок в административното производство този съдебен състав не намира за необходимо да излага мотиви във връзка с другите касационни оплаквания в жалбата.

Доводите, изложени от жалбоподателя относно нищожността на издаденото наказателно постановление, са неоснователни. Обжалването на наказателните постановления по реда на ЗАНН е различно от оспорването на индивидуалните административни актове по АПК, като за двете производства се прилагат различни процесуални норми. Правилата на ЗАНН са специални по отношение АПК, като приложимият специален закон не регламентира възможност за обявяване нищожността на НП без ограничение във времето – правомощията на съда са уредени в чл.63, ал.1 от ЗАНН, видно от който съдът може да потвърди, измени или отмени наказателното постановление.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1802/31.10.2012г., постановено по НАХД № 3319/2012г. на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 841/07.03.2012г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, с което за нарушение на чл. 126 от ЗДвП, на Д.П.С., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.