ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 16.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 15 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят К.А.К., редовно призован, явява се лично и с адвокат Грошкова. Надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         За ответника Областен управител на област Бургас, редовно призован, юрисконсулт Атанасова. Надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Явява се прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Моля, на основание чл.16, ал.3 от АПК Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас, да бъде конституирана като страна в производството.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл.16, ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна в производството, представлявано от прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА– Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

АДВОКАТ ГРОШКОВА – Поддържам жалбата. Да се приемат писмените доказателства. Представям удостоверение, издадено от РУ„СО” гр. Бургас, от което е видно, че доверителят ми освен пенсията си, получава и допълнителна сума като добавка за осъществена срещу него политическа репресия.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ АТАНАСОВА - Оспорвам жалбата. Моля, да се приеме представената административна преписка и представеното в днешното съдебно заседание доказателство. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се примат доказателствата по делото. Няма да соча други такива. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът като взе предвид становището на страните  намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото, представените с административната преписка документи и тези представени от адвокат Грошкова в днешното съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ ГРОШКОВА – Моля, да постановите решение, с което да отмените заповедта, с която е отказано право на еднократно обезщетение на моя доверите по смисъла на Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ), като подборни съображения сме изложили в жалбата по делото. Считаме, че отказа на Областния управител е неоснователен, тъй като комисията и областния управител не са взели под внимание постановеното Решение № 1045/06.12.200 г. на БОС по ад.д.№767/2000 г. по описа на БОС, в което на моя доверител са признали, че тези наказания, които той е изтърпял ефективно са били достатъчно основания за да се прецени незаконната репресия по смисъла на чл.1, ал.1 от ЗПГРРЛ. Смятам, че неоснователно областния управител, въпреки, че сме представили това решение, е напрали отказ за изплащане на еднократно обезщетение. Освен това комисията, която е взела становище на база отправено искане от областна управа, вероятно не е била запозната с това решение на съда, тъй като видно от представените доказателства, това решение е изпратено много по-късно от комисията и при връщане обратно на становището с доказателствата, този документ не е върнат на Областна управа. Смеем да твърдим, че при постановяването на решението, не са взели предвид този документ, с който му е признат стаж като действително незаконно репресиран по смисъла на чл.1, ал.1 от ЗПГРРЛ. Моля, в този смисъл да постановите решение, като вземете и предвид представеното в днешното съдебно заседание Решение на РУ„СО” гр. Бургас, от което е видно, че доверителят ми получава добавка към пенсия като репресирано лице.

 Моля, да ни присъдите разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ АТАНАСОВА – Моля, да отхвърлите жалбата. Видно от самата заповед има информация, че тя съдържа копие от решението на БОС. При издаването на оспорената заповед, областният управител се е съобразил с решението на БОС.

За да бъде отпуснато такова обезщетение е необходим категоричен извод за продължителността на репресията. Тъй като жалбоподателят е осъден с едно общо наказание от две години, едното от които е за престъпление с репресивен характер, а другото за криминален, няма как да се установи каква част от ефективно изтърпяното наказание е за деяние обявено за репресивно и само по отношение на същото, същия да получи обезщетение. В този смисъл няма доказване на продължителността на репресията, а от тук не може да бъде определено обезщетението.

На последно място искам да изтъкна, че решението на централната комисия се явява задължително за областния управител при вземане на неговото решение за отпускане на еднократно обезщетение. Предвид факта, че жалбоподателя не може да обоснове по категоричен начин извод за изтърпяна от него репресия, то считам, че решението на Областния управител е правилно и законосъобразно и като такова моля да бъде оставено в сила.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че жалбата е неоснователна. Правилно и законосъобразно Областният управител е отказал отпускането на еднократно обезщетение. В мотивите на оспорената заповед е посочил, че липсват комулативно предвидени предпоставки за признаване на еднократно парично обезщетение. Следва да се отбележи, че срока за репресивно изтърпяно наказание не може да се конкретизира, поради което ,моля, да се остави без уважение жалбата.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛ К. – Искам да се отмени заповедта на областния управител.

         Считам, че след като има влязло в сила Решение на БОС от 2000 г., с което ми се признава право на пенсия като репресиран, също имам право на еднократно обезщетение като репресиран. Присъдите които съм получил са на основание чл. 116, който е свързан с чл. 109, това са членове от глава І на НК и считам че са достатъчно основание да се считам за репресиран и да получа еднократно парично обезщетение като такъв.

 

         Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: