О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                 07.01.2010г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на седми януари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря…………………………………………………………………………………….

и прокурора………………………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 15 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.146 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Н.Н.Л., гражданин на Камерун, роден на ***г., принудително настанен в СДВНЧ – *** чрез адвокат Д.Д. от САК със съдебен адрес за призоваване в *** против заповед № ОЧ-06/06.11.2009г., издадена от началника на ГПУ-Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка „принудително отвеждане до границата на Република България”. Иска се от съда да отмени процесната заповед. При служебно извършена справка в деловодството на Административен съд – Бургас, инициирана по възражение на ответника, сезираният съдебен състав констатира, че по жалба на Л. е образувано АХД № 1630/2008г. с идентичен предмет, което е приключило с решение № 1266/17.12.2009г. Изложеният юридически факт представлява процесуална пречка за разглеждане на жалбата и основание за прекратяване на настоящото производство като недопустимо.

Предвид гореизложеното, Бургаски административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Н.Н.Л., гражданин на Камерун, роден на ***г., принудително настанен в СДВНЧ – *** против заповед № ОЧ-06/06.11.2009г., издадена от началника на ГПУ-Бургас, с която му е наложена принудителна административна мярка „принудително отвеждане до границата на Република България”.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 15/2010г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………..