ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 09.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На девети март                                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 15 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.С.Д., Г.С.Д. и М.С.Б., редовно призовани, не се явяват.

         ОТВЕТНАТА Община Царево, редовно призована, се представлява от адв., която представя пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ З.Г.Ж., редовно уведомена по реда на чл.44, ал.1, изреч. последно от ГПК, М.К.Я. и З.А.К., редовно призовани, не се явяват. 

Адв.: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Няма да соча доказателства. Моля да приемете представената административна преписка. Да се приключи събирането на доказателства.

По делото сме представили  цялата административна преписка относно оспорения административен акт. В нея не се съдържат данни за връчването му на жалбоподателите Г.Д. и М.Б..

 

Съдът КОНСТАТИРА, че към настоящия момент жалбоподателят Д.С.Д. не е изпълнил съдебно разпореждане от 21.01.2009г., за което е редовно уведомен, да представи доказателства относно установяване срочността на направеното от него оспорване,  поради което и видно от приложените по делото доказателства за този жалбоподател, който е получил оспорения административен акт на 16.04.2008г. следва да бъде направен изводът, че жалбата на този жалбоподател е просрочена, като подадена на 21.05.2008 год., поради което по отношение на него съдебното производство следва да бъде прекратено. Делото следва да продължи по отношение на останалите жалбоподатели, за които в административната преписка не се съдържат доказателства за уведомяването им, поради което следва да се приеме, че направеното от тях оспорване е в срок.

С оглед горното и на основание чл.159, т.5 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на жалбоподателя Д.С.Д. *** против заповед № РД-01-232/15.04.2008г. на кмета на Община Царево.

Определението за прекратяване може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от жалбоподателите с тяхната жалба.

 

С оглед изясняване на правнозначимите обстоятелства, съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изречение 2 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото доказателства и след като посети на място процесният обект да отговори на въпросите:

Представлява ли процесният обект – жилищна сграда опасен за здравето и живота на гражданите, негодна за ползване, застрашена от самосрутване, подлежи ли същата на ремонт, поправяне и заздравяване?

Експертизата да се изготви от вещото лице И.Ф.В. при депозит в размер на 150 лева, вносим от жалбоподателите в тридневен срок, считано от уведомяването им.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.04.2009г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: