Р Е Ш Е Н И Е

 

№793

 

град Бургас, 05.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на седми март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                         ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 159/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът З.Н.С., чрез представител по пълномощие адвокат Г., е оспорил решение №183/11.12.2012г. постановено по АНД № 411/2012г. по описа на Районен съд Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление №22-0000903/02.10.2012г. на началника на Областен отдел „Контролна дейност” към Държавна автомобилна инспекция Бургас. С наказателното постановление на касатора, за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41/04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено наказание глоба в размер на 1 500лв. Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно, като постановено в нарушение на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие адвокат С., поддържа жалбата и пледира за отмяна на обжалваното решение и отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпраща представител.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че на 19.09.2012г. в 8.00ч. в гр.Карнобат, до СОУ „Христо Ботев”, като водач на автобус индивидуализиран чрез марка и регистрационен номер, извършва превоз за собствена сметка (ученици, 26 броя) без водачът да притежава и да представя карта за квалификация, изискуема съобразно разпоредбата на чл.2, ал.1 от Наредба № 41/2008г.

Според §1, т.4, б.”б” от ДР на Закона за автомобилните превози, превоз за собствена сметка е превоз на пътници без заплащане с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превоза, когато този превоз не е основна дейност за него.

Съобразно тази дефиниция на закона за превоз за собствена сметка, превозването на деца с училищен автобус, който е собственост на общината, но е нает от съответното училище, управляван от шофьор, който е сключил трудов договор с това училище, представлява именно описания в дефиницията превоз за собствена сметка, който е констатиран от наказващия орган и описан в наказателното постановление именно като такъв.

В този смисъл касационните възражения са неоснователни, защото превоз за собствена сметка не означава превоз за сметка на самия водач. Обстоятелството, че автобусът е собственост на общината, предоставен на училището за да се превозват ученици и че същият не се използва с търговска цел, защото учениците не заплащат за превоза, са факти, които изцяло изпълват съдържанието на легалната дефиниция дадена от закона за превоз за собствена сметка.

Смисълът вложен в разпоредбата на чл.5, т.6 от Наредбата, която урежда хипотезите, при които не се изисква водачът да притежава карта за квалификация, е извършване на транспорт за лични нужди с нетърговска цел на лицето, което управлява МПС или на неговото семейство или близки, какъвто конкретния случай не е. Приложеният по делото трудов договор, от който се установява, че касаторът се намира в трудовоправни отношения с СОУ „Христо Ботев” и заема длъжността „шофьор на автобус”, също е факт, който е изцяло относим към дефиницията на закона за превоз за собствена сметка. Касаторът неправилно е схванал това понятие буквално, като превоз за лична негова сметка. Такъв смисъл законодателят не е вложил.

Неоснователно е възражението за приложението на чл.28 от ЗАНН. Обстоятелството, че липсва настъпил вредоносен резултат няма отношение към приложението на чл.28 в конкретния случай, защото деянието е формално, на простото извършване и всякакви вреди, които биха могли да настъпят от него не са съставомерни. Деянието не е с ниска степен на обществена опасност, както твърди касатора, най-малко по причина, че обществения превоз, който е извършван е на ученици. Фактът, че по-късно, след установяване на нарушението, касаторът е започнал и впоследствие е преминал периодично обучение за придобиване на карта за квалификация, не променя извода за липса на предпоставки деянието да бъде квалифицирано като маловажно.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

                ОСТАВЯ В СИЛА решение №183/11.12.2012г. постановено по АНД № 411/2012г. по описа на Районен съд Карнобат

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: