Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

1339 

гр.Бургас, 20 юли 2012г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на пети юли, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Христов

ЧЛЕНОВЕ:Даниела Драгнева

Чавдар Димитров

при секретар Г.Ф., с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ч. Димитров к.адм.д. № 159 по описа за 2012 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс и е образувано по касационна жалба на Адв. Г.В. в качеството му на пълномощник и процесуален представител на Й.М.К.,***, кантора №435 против Решение № 88 от 25.11.2011г., постановено по гр.д. № 115/2011г.

С жалбата се релевират касационни основания по чл.209, т.3 АПК – неправилно решение, постановено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, изразяващи се в несъобразяване от съда на особените изисквания на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Касаторът оспорва извода, че не са налице условията за предоставяне на общински имот, зададени с чл. 19, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ и моли Бургаския административен съд да отмени обжалваното решение и решението на Общински Съвет Царево.

В открито съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. И., който поддържа жалбата.

Ответникът – Общински съвет Царево не се явяват в о.с.з. и не изразяват становище по съществото на спора оспорва касационната жалба чрез упълномокен адв. Скулиев, който представя писмени доказателства. Представителят на Бургаска окръжна прокуратура изразява становище за правилност и обоснованост на съдебното решение.

Бургаският административен съд, ХV състав, намира касационната жалба за ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА - подадена от надлежна страна в срока, визиран в чл. 211, ал. 1 от АПК.

Разгледана по същество касационната жалба е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

С обжалваното решение № 88 от 25.11.2011г. е потвърдено като законосъобразно Решение по т.3 от дневния ред на проведено заседание на Общински съвет Царево, отразено в протокол №49/08.06.2011г., с което е отхвърлено направеното предложение за “Одобряване и предоставяне на проектен имот №66528.34.285 с площ от 40,00 дка., представляващ част от настоящ имот с кадастрален № 66528.34.13 в землището на с. Синеморец за обезщетение на собственици на земеделски земи”, прието на основание §27, ал.1 от ЗСПЗЗ.

  За да достигне до този резултат Районен съд Царево е изложил един единствен мотив, а именно, че по силата на чл.10, ал.1 от Закона за защитените територии и чл.25, ал.1 ЗСПЗЗ имотът е публична общинска собственост, тъй като попада на територията на природен парк “Странджа”.

Настоящият съдебен състав не споделя изводите, изложени в обжалваното решение защото те не съответстват на събраните по делото доказателства и първоинстанционният съд не е установил правнорелевантните факти и обстоятелства.

На първо място правилно административното производство е инициирано и протекло по реда на §27, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, обн. ДВ бр.62 от 2010г., тъй като посочените изменения да били обнародвани на 10.08.2010г. и са породили своето действие три дни по-късно на 13.08.2010г.

Съгласно така цитираната разпоредба на §27, ал.1 Неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред, а според ал. 2 на §27 Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия: ……… изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост.

В настоящия случай производството е започнало преди тази дата, тъй като най-малко решението на Общинската служба по Земеделие, с което е признато правото на собственост, а именно Решение № 2.2С е постановено на 02.08.2010г.

Под “досегашния ред” се има предвид реда отменен със същия Закон, а именно този, уреден в разпоредбата на чл.45д-ж от ППЗСПЗЗ, вр. чл.19 ЗСПЗЗ.

Съгласно ал.1 на последната разпоредба Общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците.  След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост.

В разглежданата хипотеза, за да се предостави земеделски имот по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ с решение на общинския съвет на съответната община, от съществено значение е не какъв вид общинска собственост е имота /чл.19 ЗСПЗЗ не дава указания по този въпрос, дали да бъдат актувани имотите като частна или като публична общинска собственост/, а дали същият попада в имотите определени по реда на чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ. Т.е. съществено е на първо място функционалното му предназначение.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.3 ЗСПЗЗ В актовете за общинска собственост като основание за съставянето се посочва и протоколното решение на комисията по ал. 2. Т.е. именно от акта за общинска собственост следва да бъде установено дали предложения за обезщетение имот попада в територията по чл.19, ал.1 ЗСПЗЗ. В конкретния случай, видно от представения пред касационната инстанция Акт за публична общинска собственост №148, вписан в службата по вписванията при Царевски районен съд на 13.03.2009г., като правно основание за съставянето му е посочено чл.19 от ЗСПЗЗ и протоколно решение №1/04.11.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ. Следователно настоящият имот се явява функционално предназначен за обезщетяване на собственици в хипотезите на чл.19, ал.4 ЗСПЗЗ.

В конкретната хипотеза са налице условията, визирани в чл. 19, т.2 от ЗСПЗЗ. Касае се за изпълнение на съдебно решение за признаване право на собственост върху земеделски имот. Представено е Решение № V-15 от 22.02.2010г. по гр.д. № 334 по описа на БОС за 2009г. с което е прието за установено по отношение на Община Царево и Общинска служба “Земеделие и гори” Царево, че ищцата Й.М.К. *** и останалите наследници на М. К. Б., починал на 13.12.1987г. имат право да възстановят собствеността си върху следните земеделски земи в землището на с. Синеморец, бургаска област , а именно : нива на площ от 40 дка. В местността Поляните.

Въз основа на така постановения съдебен акт е постановено и цитираното по-горе решение на Общинска служба “Земеделие” Созопол, офис. гр. Царево № 2.2 С от 02.08.2010г. на основание чл.45д, ал.4 ППЗСПЗЗ, станало основание за отправеното искане за приемане на оспореното решение по реда на чл.45ж, ал.1 ППЗСПЗЗ.

При вземането на решение на основание §27 ПИЗ на ЗСПЗЗ, вр. чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет действа в условията на обвързана компетентност, като преди приемането му е длъжен да извърши проверка на депозираното пред него мотивирано предложение на ОС "З", т.е да провери налице ли са предпоставките на закона съобразно претенцията очертана в мотивираното искане. Както беше посочено по-горе, в случая тези изисквания на законовата норма са изпълнени и Общинският съвет е следвало да приеме решение за предоставяне на имота в изпълнение на задължението си по чл.19, ал.4 ЗСПЗЗ.

Без значение за основателността на мотивираното искане е обстоятелството, дали имотът попада в пределите на Природен парк „Странджа” и в защитена зона в самия парк. Статута на защитените зони е нормиран в Закона за биологичното разнообразие. Разпоредбата на чл.13 от този закон предвижда изрично, че обявяването на дадена територия за защитена зона не променя собствеността върху земите, горите и водните площи в тях. От друга страна частната собственост в защитените територии по Закона за защитените територии е ограничена единствено за обекти представляващи изключителна държавна собственост, какъвто настоящият не е. В този смисъл не е налице законова пречка за упражняване на признато по надлежния ред право на собственост. Попадането на имота в защитена зона или територия не може да бъде възприето като законово основание, аргументиращо постановения отказ. Този извод се подкрепя и от разпоредбите на чл.11 и чл.12, ал.1 от Закона за защитените територии, където е уредбата касаеща природните паркове.

След като безусловно към датата на влизане в сила на ЗИД на ЗСПЗЗ с бр. 62 на ДВ от 2010г. е било постановено решението на Общинска служба “Земеделие” Созопол, офис Царево по чл.45д, ал.4 ППЗСПЗЗ № 2.2 С от 02.08.2010г., а още повече и искането на собствениците по чл.45д, ал.1 ППЗСПЗЗ и в тази връзка производството е било проведено по реда на §27от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ, т.е. по реда на чл.19, ал.4 ЗСПЗЗ и е установена една от предпоставките на посочената разпоредба – влязло в сила решение, признаващо правото на жалбоподателите, Общинският съвет на общината е бил длъжен да предостави земята (имот с идентификатор №66528.34.285 по кадастралната карта на с.Синеморец), която попада в имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. Като е приел обратното административният орган е постановил един незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен.

 

Мотивиран от горното Административен съд Бургас на основание чл.22, ал.1 от Административно процесуалния кодекс,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение по т.3 от дневния ред на Общински съвет Царево от проведено заседание, отразено в протокол №49/08.06.2011г., с което е отхвърлено направеното предложение за “Одобряване и предоставяне на проектен имот №66528.34.285 с площ от 40,00 дка., представляващ част от настоящ имот с кадастрален № 66528.34.13 в землището на с. Синеморец за обезщетение на собственици на земеделски земи”, прието на основание §27, ал.1 от ЗСПЗЗ.

 

ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по мотивираното искане изх.№225/18.05.2011г. на началника на Общинска Служба Земеделие Созопол, офис Царево съобразно указанията на съда за тълкуването и прилагането на закона.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         

                                     1.

 

                                                 2.