ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 31.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тридесет и първи март                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 159 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Приморско, редовно призована, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощена от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да не се дава ход на делото, тъй като считам, че не е налице процесуална материална легитимация Кметът на Община Приморско да оспорва издадената заповед от Областния управител, като липсата на процесуална легитимация се обосновава с обстоятелството, че Кметът на Община Приморско не може да обжалва акт на по-горестоящ административен орган, постановен по реда на административното оспорване. Считам, че по отношение на него процесната заповед е акт с инстанционен контрол за законосъобразност и не може да се обжалва от административния орган, който е издател на акт, т. е. не са налице предпоставките по чл. 126 от АПК. Също така считам, че липсва и материална легитимация, защото процесната заповед не засяга правната сфера на Кмета на Община Приморско, поради което същият не разполага с право на оспорване по смисъла на чл. 147 АПК.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. По отношение на възражението за недопустимост съдът ще се произнесе с окончателния си акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам становището си за недопустимост на подадената жалба. Алтернативно, считам жалбата за неоснователна.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и да укаже на жалбоподателя възможността да ангажира други доказателства в подкрепа на тезата си. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на тезата си.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.05.2010 година от 11:30 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: