О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 08.04.2010г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осми април две хиляди и десета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №159 по описа за 2010г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на Община Приморско, представлявана от кмета Л.Д. против Заповед № РД- 09- 130/ 23.12.2009г. на Областен управител на област Бургас. Със заповедта е обявен за нищожен Акт за установяване на публично общинско вземане № 769/02.11.09г. на кмета на община Примолско, с който е установен размер на задължението на „ ТЕМПО- Н”ЕООД, представлявано от Й.К.Н.

Заповедта на областния управител се обжалва от кмета на община Приморско, с твърдения, че представлява незаконосъобразен  административен акт, като постановена в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона.

            Съдът, като взе предвид доказателствата, съдържащи се в изпратената административна преписка, след като съобрази предмета на спора, както и след извършването на служебна справка, намира настоящата жалба за процесуално недопустима за разглеждане, като подадена от  страна, която не разполага с активна процесуална и материална легитимация, респ. – за която не се установява наличие на правен интерес от водене на настоящото дело, поради следните съображения:

            Установява се, че търговското дружество “Темпо- Н” ЕООД, гр.Бургас е подало чрез община Приморско до областен управител на област Бургас жалба вх. № 68- Т- 79/16.12.2009 год. против Акт за установяване на публично общинско вземане № 769/02.11.2009 год., издаден от кмета на община Приморско. По реда на проведения административния контрол за законосъобразност по смисъла на чл.97, ал.1 от АПК, областният управител на област Бургас издал процесната Заповед № РД- 09- 130/ 23.12.2009г., с която обявил обжалваният акт за нищожен. 

Жалбоподателят по настоящото дело – кметът на община Приморско не разполага с активна процесуална и материална легитимация да оспорва издадената от областния управител на област Бургас заповед, с която е отменен, издаден от него административен акт.

Липсата на процесуална легитимация се обосновава с обстоятелството, че кметът на община Приморско, в това му качество, не може да обжалва акт на по-горестоящ административен орган, постановен по реда на административното оспорване. По отношение на него процесната заповед е акт на инстанционен контрол за законосъобразност и не може да се обжалва от административния орган – издател на акта, като за него не са налице предпоставките по смисъла на чл.126 от АПК.

Липсата на материална легитимация се обосновава с обстоятелството, че процесната заповед не засяга правната сфера на кмета на община Приморско, поради което същият не разполага с право на оспорване по смисъла на чл.147 от АПК.

На основание изложените мотиви съдът приема, че в случая не се установява правен интерес у жалбоподателя за водене на настоящия процес.

Наличието на правен интерес от оспорването е абсолютна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно, а нейната липса обуславя недопустимост на процеса.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.4 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на Община Приморско, представлявана от кмета Л.Д. против Заповед № РД- 09- 130/ 23.12.2009г. на Областен управител на област Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 159 /2010г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

                                  

                                                                                  СЪДИЯ:………………………………