Р Е Ш Е Н И Е

 

       1444                                          18.07.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                                                                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С.А.

прокурор: Росица Дапчева

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1599 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба на „ЕВИАН“ ЕООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Лазур“ ул.”Карлово” № 7, представлявано от управителя Е.Р.М.против Решение № 686 от 29.05.2018г. по НАХД № 418 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 2506-F244108 от 15.11.2017г. на заместник директора на ТД на НАП – Бургас, упълномощен със заповед № ЗМФ-755/14.08.2017г. на Министъра на финансите, с което на касатора, за нарушение на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/, на основание чл.74, ал.1 от ЗСч е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 лева.

В жалбата се излагат доводи, че решението е незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Иска отмяна на решението и отмяна на НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован не се явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – ТД на НАП - Бургас редовно призован не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита жалбата за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

С процесното НП дружеството е санкционирано за това, че в качеството си на задължено лице съгласно чл.38, ал.1 от ЗСч не е изпълнило задълженията си да публикува финансов отчет за 2015г. в Агенцията по вписванията – Търговския регистър, в законоустановения срок – до 30.06.2016г. Нарушението било установено при извършена проверка от служител на ТД на НАП – Бургас на 28.07.2016г. За констатираното е съставен АУАН № F244108 от 09.09.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред РС – Бургас НП.

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

Касаторът не спори относно факта на извършване на административното нарушение. Възраженията му са за допуснати съществени нарушения на административно-наказателното производство, които обосновават отмяната на издаденото НП.

Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че наказателното постановление е издадено в нарушение на разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН. Настоящата съдебна инстанция споделя изводите на първостепенния съд, че в проведеното административно-наказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, за което е същият изложил подробни съображения. В процедурата по връчване на съставения АУАН не е допуснато нарушение на разпоредбите на чл.43 от ЗАНН. Спирането на административно-наказателното производство е осъществено при наличие на изискуемите от закона предпоставки за това и съобразно разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН. Производството е било възобновено с връчването на АУАН на представител на „ЕВИАН“ ЕООД на 21.09.2017г. и процесното наказателно постановление е издадено в законоустановения тримесечен срок на 15.11.2017г., съгласно чл.34, ал.3 от ЗАНН.

Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд - Бургас е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 686 от 29.05.2018г. по НАХД № 418 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

         2.