Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              1111/15.12.2008г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на осми октомври две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 1599 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.49, ал.2 от ЗКИР.

Образувано е по жалба на К.В.К. и М.С.М.,*** против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която на осн. чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, област Бургаска. Иска се от съда да отмени процесната заповед в частта, която отразява собствения им имот с идентификатор № 67800.1.292 с площ от 1110 кв.м. и да се върне преписката на административния орган със задължителни указания по прилагането на закона. В съдебно заседание жалбоподателите се представляват от адвокат Г. от САК, който поддържа претенцията, ангажира доказателства, претендира разноски.

Ответната страна – изпълнителният директор на АГКК не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването. Не ангажира допълнителни доказателства, извън представените към административната преписка.

Заинтересованата страна – Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството участва в процеса чрез надлежно упълномощения юрисконсулт Ц., която оспорва жалбата и настоява за отхвърлянето й.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. е публикувана в ДВ, бр.85/23.10.2007г. и съгласно разпоредбата на чл.49, ал.2 от ЗКИР подлежи на оспорване в 30-дневен срок от обнародването й пред административния съд по местонахождение на имота. Сезиращата жалба е депозирана в АКГК на 21.11.2007г. Изхожда от надлежна страна и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Със заповед № 300-3-11/15.01.2004г. е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр.Созопол, с.Черноморец, в.с.”Дюни”, с.Веселие, гр.Приморски, с.Китен, гр.Царево, гр.Ахтопол, с.Варвара, с.Лозенец, с.Резово и с.Синеморец. Указано е на собствениците в 30-дневен срок от обнародването й да означат границите на поземлените имоти в съответствие с актовете за собственост. Заповедта е публикувана в ДВ, бр.85/23.10.2007г. Със заповед № РД-18-60/04.10.23007г., произнесена от изпълнителния директор на АГКК, на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на гр.Созопол, област Бургас. Имотът на жалбоподателите е отразен под № 67800.1.292 с площ от 1110 кв.м., трайно предназначение – защитена територия и начин на трайно ползване – крайбрежна плажна ивица. Собствениците, вписани в регистъра на недвижимите имоти са: Република България, К.В.К. и М.С.М..

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за нейното издаване и в съответствие с материалноправните разпоредби, уреждащи конкретното правоотношение между страните.

Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрена по реда на ЗЕКНРБ (отм.), ЗТСУ (отм.), ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; имат характера на основни кадастрални данни; отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл.31 от ЗКИР или са набирани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления. Според алинея четвърта и втора на цитираната норма в кадастралния регистър на недвижимите имоти се посочват данни за собствениците и носителите на ограничени вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, които се набавят от представените документи, регистрите към картите и плановете, регистрите на общинската и областната администрация и други данни съгласно наредбата по чл.31 от ЗКИР.

От съдържанието на приложения по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101, том ІІ, рег.№ 3544, дело № 264/2002г. на нотариус с рег.№ 133 на НК се установява, че жалбоподателите са придобили право на собственост върху земеделска земя – пасище, мера с площ от 2000 кв.м., находяща се в землището на гр.Созопол, местността “Герени”, представляваща имот № 001205 – парцел 205 от масив първи, десета категория при граници и съседи на имота: имот № 001207 – пасище, мера, предоставена за стопанисване на общината; имот № 001206 – пасище, мера, собственост на наследниците на К. Н. К.; имот № 001204 – пасище, мера, предоставена за стопанисване на общината; имот № 000036 – морски плаж на МОС. Видно от представените към административната преписка решение № 656/19.02.2001г. на Поземлена комисия– гр.Созопол и протокол № 327 за въвод във владение, процесният имот е възстановен по реда на чл.18ж, ал.1 и чл.18з, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследниците на Щ. А. Щ. Правото на собственост върху имота реституентите прехвърлят на П. И. И., който с последваща разпоредителна сделка го транслира в патримониума на К.К. и М.М.. В този смисъл са волеизявленията, обективирани в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, том ІІ, рег.№ 2862, дело № 222/30.05.2002г. и нотариален акт № 101, том ІІ, рег.№ 3544, дело № 264/28.06.2002г. на нотариус О. Ж. с рег.№ 133 на НК. С акт за изключителна държавна собственост № 699/26.07.2002г., одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството е актуван морски плаж “Градина – централен” с обща площ от 114 471 кв.м. при граници: изток – брегова линия на Черно море; запад – земеделски земи; север – река; югоизток – аналитично определена граница между морски плаж “Градина – централен” и морски плаж “Къмпинг “Златна рибка”, определена по координатна система от 1970г.

По делото са допуснати и извършени две съдебно-технически експертизи, в констативната част на които се сочи, че имотът, за който жалбоподателите се легитимират като собственици е отразен под № 001205 с площ от 2000 кв.м. по картата на възстановената собственост. Поземленият имот, актуван като държавна собственост с АПДС № 699/2002г. включва активна пясъчна площ, дюнни образования и инфраструктурни обекти с обща площ от 114 471 кв.м. Границите му са определени с линии, обозначени чрез 71 точки по координатната система от 1970г., по която е изработена картата на възстановената собственост. Съпоставени един към друг, двата имота се намират в отношение на частично съвпадане. В кадастралната карта са отразени като нов имот с идентификатор 67800.1.292 и са записани в регистъра на Република България, К. В. К. и М.С.М.. Площта от имот № 001205, която попада в границите на актувания морски плаж “Градина-център” е 1110 кв.м. КВС е одобрена с нарочна заповед, обнародвана в ДВ, бр.143/04.12.1998г. и не е провеждана процедура за промяната й по реда на чл.26 от ППЗСПЗЗ. Според констатациите на вещото лице границите на територията, актувана като изключителна държавна собственост е следвало да се определят чрез геодезическо заснемане, но данни за извършването му не са установени, поради което определянето на координатите не е съобразено с КВС в землището на гр.Созопол.

Съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на кадастралната карта и регистър се определят с Наредба № 3/2005г. Според чл.2, ал.1 от цитирания нормативен акт картата документира местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а регистърът съдържат информация за собствениците и актовете, от които черпят правата си, за точките от геодезическата основа и за идентификаторите. Одобряващата заповед по чл.49, ал.2 от ЗКИР има констативно, а не конститутивно действие. Тя онагледява действителното фактическо положение съобразно представените и съществуващи удостоверителни документи без да създава право на собственост. В настоящия случай жалбоподателите се легитимират за правата си с нотариален акт, който се ползва с обвързваща формална доказателствена сила за обективираните в него волеизявления. На същия е противопоставен акт за изключителна държавна собственост, съставляващ официален документ без правопораждащо действие. При това положение не съществува съмнение, че е налице спор за материално право, който не може да бъде решен от длъжностните лица в АГКК и не съставлява основание за отмяна на процесната заповед. Същият следва да се разреши предварително по общия исков ред, след което да се инициира и развие производството по чл.53, ал.2 от ЗКИР за изменение на кадастралната карта и регистър. Да се отрази единият от двата съвпадащи имота в картата, означава по административен ред да се даде предпочитание на една от страните, спорещи за правото на собственост, което е в противоречие с установения процесуален ред за защита на субективни материални права. В настоящия случай органът на АГКК е спазил нормативните изисквания относно източниците на данни за създаване на кадастралната карта и е отразил процесните имоти съобразно установените права.

Предвид гореизложеното, жалбата на К.В.К. и М.С.М. се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

Водим от горното, на осн. чл.172, ал.2 от АПК, вр. с чл.149, ал.2 от ЗКИР, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.В.К. и М.С.М.,*** против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която на осн. чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, област Бургаска в частта, която отразява собствения им имот с идентификатор № 67800.1.292 с площ от 1110 кв.м.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………