Р Е Ш Е Н И Е

 

          1726                            12.10.2018г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на първи октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 1598 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.56, т.1 от Наредба № 38 от 16 април 2004г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити /Наредба № 38 от 16 април 2004г./.

Административното дело е образувано по жалба от С.Т.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, офис № 6, против Заповед № РД-01-852/16.10.2017г. издадена от К.С.– изпълнителен директор  на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която на основание Наредба № 38 от 16 април 2004г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са анулирани резултатите на С.Т.Ш., ЕГН ********** от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“, съгласно протоколи с номера - № 205/11.03.2015г. и № 300/09.04.2015г. на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас към Главна дирекция „Автомобилна администрация“.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна. Твърди се, че при издаване на заповедта са допуснати съществени нарушения на административното производство, които са се отразили на правилността на крайните фактически и правни изводи на административния орган.

В съдебно заседание  жалбоподателят С.Т.Ш. редовно и своевременно призован, не се явява.

Ответната страна – Изпълнителен директор  на Изпълнителна агенцияАвтомобилна администрация“, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. По делото е представено писмо вх.№ 10829/01.10.2018г., постъпило в деловодството 11.39ч., с което се изразява становище по същество и се прави искане за присъждане на възнаграждения за юрисконсулт.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

         Жалбоподателят С.Т.Ш. е положил успешно теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В”, съответно с протокол № 205/11.03.2015г. и протокол № 300/19.04.2015г. на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Бургас, към Главна дирекция „Автомобилна инспекция”.

         Изпълнителният директор на „Автомобилна администрация” – София бил уведомен с писмо рег.№ 251000-22185/27.09.2017г. на директора на ОД МВР – Бургас /стр.14 от делото/, че С.Т.Ш. е представил неистински документ за явяването му на теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В”. Към писмото е приложено писмо РД-20-1312 от 08.05.2015г. на Регионален инспекторат по образованието /РИО/ - Бургас /стр.17 от делото/, от което се установява, че в регистрите на ТОХ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас няма издадена диплома за средно образование с рег.№ 5324/30.06.2001г., серия В-2006, бланков № 0161115 на името на Севгин Т.Ш. /л.15-16 от делото/. С писмото било предложено да бъде издадена заповед за анулиране на резултатите от проведения изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС на С.Т.Ш., ЕГН **********.

         На основание цитираното писмо – рег.№ 16-00-00-4890/29.09.2017г. по описа на ИА „АА” – София била издадена оспорената Заповед № РД-01-852/16.10.2017г. издадена от К.С.– изпълнителен директор  на Изпълнителна агенцияАвтомобилна администрация“.

         В административната преписка няма данни дали и кога заповедта е била съобщена на С.Т.Ш., който я оспорил пред Административен съд – Бургас, чрез административния орган с жалба  вх.№ 7030/22.06.2018г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като приема, че същата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК. Същата е подадена от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.56, ал.1, т.1 от  Наредба № 38 от 16 април 2004г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити /Наредба № 38 от 16 април 2004г./ изпълнителният директор на ИИ „АА” анулира резултата от изпита на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание. В този смисъл процесната заповед се явява издадена от компетентен орган в рамките на неговата правомощия.

С оглед съдържанието на акта съдът счита, че е спазена установената от закона форма - чл.172, ал.1 от ЗДвП и чл.59, ал.2 от АПК. Административният орган е изложил подробно и изчерпателно фактическите и правните основания за издаване на заповедта. В производството по издаване на обжалваната заповед не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице. Обжалваният акт е съобразен и с целта на закона, която най-общо е да се гарантира безопасността на движението по пътищата.

Съдът намира, че оспорената заповед е материално законосъобразна, с оглед установения по делото факт, че жалбоподателят  Севгин Т.Ш. е представил неистински и с невярно съдържание документ за да бъде допуснат до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС, а именно - диплома за средно образование с рег.№ 5324/30.06.2001г., серия В-2006, бланков № 0161115 на негово име, че е завършил ТОХ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас.

Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че административния орган не е изследвал обстоятелството, дали същият има завършено основно образование, съгласно изискването на актуалната към издаването на оспорената заповед редакция на чл.13, ал.1, т.7 от Наредба № І-157 от 1.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, тъй като това обстоятелство е ирелевантно по отношение на съставомерността на допуснатото нарушение и наличието на материалноправно основание за издаване на оспорената заповед.

Съобразно изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила, в съответствие с материалните разпоредби и целта  на закона, поради което жалбата против него се явява неоснователна и не следва да бъде уважавана.

При този изход на делото искането на представителя на ответника за присъждане на направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт се явява основателно, съгласно разпоредбата на чл.143 от АПК и чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и следва да бъде уважено. Съобразно чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, във вр. с чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ и с оглед фактическата и правна сложност на делото, размерът на възнаграждението следва да е 100.00 лева.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на С.Т.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, офис № 6, против Заповед № РД-01-852/16.10.2017г. издадена от К.С.– изпълнителен директор  на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която на основание Наредба № 38 от 16 април 2004г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са анулирани резултатите на С.Т.Ш., ЕГН ********** от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“, съгласно протоколи с номера - № 205/11.03.2015г. и № 300/09.04.2015г. на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас към Главна дирекция „Автомобилна администрация“.

ОСЪЖДА С.Т.Ш., ЕГН **********да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” СОФИЯ направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт в размер на 100.00 /сто/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: