ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  първи октомври                                        две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1598 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.Ш., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ ГРАД СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не изпраща процесуален представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от С.Т.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, офис № 6, против Заповед № РД-01-852/16.10.2017г. издадена от К.С.– изпълнителен директор  на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която на основание Наредба № 38 от 16 април 2004г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са анулирани резултатите на С.Т.Ш., ЕГН ********** от проведените теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“, съгласно протоколи с номера - № 205/11.03.2015г. и № 300/09.04.2015г. на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас към Главна дирекция „Автомобилна администрация“.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

 

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: