ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На трети октомври                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1598 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ П.И.З., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява от адв. К. c  пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Затвора – Бургас – комисар М.се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от П.И.З. против заповед № 335/07.06.2017 г. на началника на Затвора – Бургас, с която й е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от един месец поради констатирани пропуски в работата й при попълването и правилното водене на изискуемата документация на новопостъпилите обвиняеми и подсъдими за периода от м.март 2016 г. до м.март 2017 г., за които констатации липсвал изготвен анализ на риска от сериозни вреди.

 

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 6528/27.06.2017г. доказателства в изпълнение указанието на съда от разпореждане № 4202/20.6.2017г., предоставени от ответника по делото.

 АДВ. К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства. Въвеждам допълнително основание на административния акт. Представям списък на разноските.

КОМИСАР М.: Оспорвам жалбата. Нямам нови доказателствени искания  и няма да искам.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 16, както и доказателствата, приложени към жалбата съгласно описа на лист 3.

На основание чл.171, ал.4 от АПК съдът УКАЗВА на ответника, че върху него е възложена доказателствената тежест да установи наличието на всички фактически и правни основания за налагане на дисциплинарното наказание на жалбоподателя, в това число и точното съдържание на служебните задължения на жалбоподателя.

Съдът предвид липсата на допълнителни доказателствени искания и извършеното разпределение на доказателствената тежест в производството,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания

АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да отмените оспорваната заповед по съображенията, изложени в жалбата и представената в нея допълнителна молба. Моля за разноските по делото.

КОМИСАР М.: Моля да бъде отхвърлена жалбата и да бъде потвърдена заповедта, като основанията са  следните:

 От днес представеното от адв. К. – в докладна записка рег. № 1499/2017 г. се посочва, че не са констатирани нарушения в работата на жалбоподателката, но нека погледнем в цялост съдържанието на т.ІІІ от записката. Там в т. ІІІ противоречиво е  посочено и това не е основание за налагане на дисциплинарно наказание. Аз съм възложил допълнителна проверка, при която е потвърдена констатацията, че има 48 обвинени подсъдими, за които липсва направен анализ за извършени сериозни вреди, т.е. това основание не следва да се вземе при определяне на отговорността. Достатъчно доказателства са посочени, че е констатиран пропуск в дейността на жалбоподателката и то в конкретика - за 48 лишени от свобода, за които за конкретния период не е извършен анализ на риска, което е задължение на жалбоподателката З.. Това е нейно задължение, посочено в чл. 154, ал.4 от ЗИНЗС. Смятам, че са представени достатъчно доказателства, доказващи виновното поведение на жалбоподателката З.. Спазени са всички изисквания и процедури за налагане на дисциплинарно наказание. Спазено е изискването за даване на обяснение от служителя. Моля да отхвърлите жалбата

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: