ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1598 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Ж.П., редовно уведомена, не се явява, за нея адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото. 

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. -  години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към експертизата. Това е изчислителна експертиза само. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 2 от заключението, в приходната част на паричния поток е включена сумата от рентата на Димитър Петърчев, като това е направено и на стр.3, за следващите две години. Може ли вещото лице да обясни, поради каква причина е включена тази сума?

 

АДВОКАТ Н.: Тези суми са включени в приходната част, приходите на съпруга на жалбоподателката.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Всички суми, които са установени в ревизионния доклад, респ. ревизионния акт са по стойности посочени в заключението, тъй като няма оспорване от страните, че не следва да бъдат включени в приходната част или разходната част. Моя паричен поток се различава от този в ревизионния доклад единствено по отношение на сумите представляващи превишение на съпруга на жалбоподателката. Рентата си беше включена в паричния поток изготвен в хода на ревизионното производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Превишенията посочени на стр.3 от заключението за трите години, участват ли като начално салдо в ревизионното производство на съпруга на жалбоподателката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, участват като начално салдо в ревизионното производство на съпруга на жалбоподателката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В този случай би ли се изменил паричния поток на съпруга на жалбоподателката, ако тези суми участват в потока на жалбоподателката.

 

АДВОКАТ Н.: Противопоставям се на така поставения въпрос. Това са хипотетични въпроси за трето лице, което не е предмет на оспорване. Какво ще стане с неговия паричен поток не е предмет на настоящото дело.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА така поставения въпрос доколкото дали тези суми следва да бъдат включени в паричния поток на жалбоподателката, съответно това би ли довело до промяна на паричния поток на нейния съпруг е правен въпрос на който съдът следва да отговори с крайния съдебен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.  Оспорвам заключението, като считам, че в приходната част са включени суми, които не следва да бъдат посочени там за всяка една от оспорваните години.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като му определя възнаграждение в размер на 450лв., платими от внесения депозит /л.479 от делото/.

 

Съдът счита, че на вещото лице следва да бъде поставена допълнителна задача, а именно да изготви вариант на паричен поток, в който да бъдат отразени всички постъпили и изтеглени суми по б. сметка на лицето, съответно да се отразят сумите съобразно представените по делото договори и разписки за дадени заеми, както и да се отразят разходите за живот по данни НСИ, като от тях се изключат действително направените разходи от жалбоподателката, за които има данни по делото.

С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителни задачи към вещото лице, което следва да изготви паричен поток на жалбоподателката за 2009г., 2010г. и 2011 г.  като отчете посочените по-горе условности.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата допълнителна експертиза в размер на 200 лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

АДВОКАТ Н.: Не поддържам искането за разпит на допуснатите на свидетели. Нямам други доказателства към настоящия момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Нямам други доказателства към момента.

 

Съдът с оглед така направеното изявление от процесуалния представител на жалбоподателя счита, че определението с което са допуснати свидетели, следва да бъде отменено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.10.2016г., с което са допуснати до разпит исканите от жалбоподателя четирима свидетели.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.03.2017г. от 11,20ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице А., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: