ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1598 по описа за 2016 година

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Ж.П., редовно уведомена, не се явява. За нея адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Йотова, с пълномощно от днес. 

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с допълнителното заключение на вещото лице и моля да се изслуша днес.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му. Вещото лице със снета самоличност по делото, в предходно съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към експертизата. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЙОТОВА: Нямам въпроси към заключението. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице А., като определя възнаграждение в размер на 200лв., платими от внесения депозит /л.495 от делото/.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата от името на моята доверителка.  Ще представя писмени бележки по съществото на спора. Претендирам разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЙОТОВА: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: