ПРОТОКОЛ

       

година 2009,  28.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХІІ-ти административен  състав        

 

На двадесет и осми януари                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                      

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия 

административно  дело номер  1598  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  10.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Г.К., К.Ч.К. и Т.Г.К., редовно призовани, не се явяват,  представляват от адв. Т.И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Държавата чрез МРРБ, редовно призована, представлява се от юрисконсулт Ц., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в законоустановения срок.

         

СТРАНИТЕ:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

          

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице.

 

СНЕМА самоличността вещото лице, както следва:

          

М.Р.Г. -  60 г.

българка, българска гражданка, неосъждана, семейна, без дела и родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

 

ОБЕЩА да даде заключение по съвест и разбиране.

           

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение със скица към него, които поддържам.

 

Адв. И.: Имам един уточняващ въпрос, който е свързан по-скоро с проверките направени от вещото лице, отколкото с дадените отговори, а именно при посещението в Службата по кадастъра-Бургас, предоставени ли са или уведомявано ли е вещото лице за материали по извършено ново заснемане,  което е след 1999 година?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Към момента на изготвяне на заключението ми, при  посещение в Службата по кадастъра-Бургас, при разговор с инж. М. получих информация, че има възложено ново измерване на  границата на плажната ивица, но към него момент нямаха информация до къде е стигнало то, дали е дадено за одобряване, къде е преписката и т. н. Към  момента на изготвяне на заключението ми нямаха данни да е приключило заснемане на границите на плажа.

По документите, които са представени от МРРБ по делото е видно, че последното заснемане е през 1998 година, одобрено през 1999 година.

В акта за изключителна държавна собственост е записано, че  на база писмо от отдел „Концесии” при МРРБ е направена тази корекция на границите на плажа.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Това означава ли, че заснемането предхожда датата на издаване на обжалваната заповед?

 

ВМЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Заснемането предхожда откриването на производството пред административния орган и обявяването на обжалваната заповед.

В преписката по делото се съдържат данни, че заснемането е извършено през 1998 година и одобрено през  1999 година.

Въз основа на  извършеното заснемане през  1998 година  и писмото, на което се позовах  от 2007 година на МРРБ, са извършени корекциите на границите на плажа. Не мога да дам данни кога границата на плажа е била нанесена върху кадастралната карта.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

Предвид изразеното становище на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРИЕМА заключението на вещото лице.

 

 Да се ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

Адв. И.: С оглед заявеното в днешното съдебно заседание  от вещото лице инж. Г. за възлагане на последващо заснемане на изключителната държавна собственост, моля да задължите МРРБ да изпрати преписката по последващото заснемане, като в случай, че то  не е приключило, да даде отговор на каква фаза се намира. Това доказателствено искане е с оглед нормите на ГПК /отм./, че съдът следва да съобрази всички новонастъпили обстоятелства, доколкото съображенията ни за обжалване на процесната заповед  е неправилно попълване на изключителната  държавна собственост в кадастралната карта и регистър към него. Едно последващо заснемане може да даде резултати, различни от посочените в акта за изключителна държавна собственост, който е послужил като основание за попълване на имота на държавата в кадастралната карта и следва да бъде съобразено от настоящия състав при постановяване на съдебното решение. След постъпване на преписка или становище от МРРБ относно фазата, в която се намира последващото заснемане, моля да ми дадете възможност въз основа на получените документи да поставя допълнителни въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Противопоставям се на искането за представяне на сочените от процесуалния представител на жалбоподателите доказателства. В днешно съдебно заседание от разпита на вещото лице стана ясно, че резултатите от последващото заснемане са нанесени  в акта за изключителна държавна собственост.  Считам, че е надлежно заснет имотът и отразен в кадастралната карта.  Искам да се уточни за какво заснемане става дума, кога е извършено и кой е възложителя.

 

Адв. И.: Възложител на заснемането е МРРБ. То е приключило 2008 година. По данни на началника на Службата по кадастъра-Бургас – инж. С. З. преписката се намира в отдел „Концесии” на МРРБ.

Съдът намира за основателно искането на адв. И., с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

        

ЗАДЪЛЖАВА министъра на регионалното развитие и благоустройството в 3-дневен срок от получаване на съобщението да представи заверено копие на материалите от извършеното през 2008 г. заснемане на морски плаж “Созопол-Харманите”, а в случай, че заснемането не е приключило – справка на какъв етап е.

 

ЗАДЪЛЖАВА изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър да представи заверено копие на графика за извършване на дейностите във връзка одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол, обл. Бургас, доказателства за обявяването му, доказателства за разгласяване на заповедта за откриване на производство по одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, доказателства за съобщаване на заповедта за откриване на производство по одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри на жалбоподателите. При неизпълнение на задължението на административния орган по 152, ал. 2 от АПК следва налагане на глоба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Представям за сведение писмо от МРРБ, от което е видно, че МРРБ не е възлагало соченото в днешното съдебно заседание заснемане „ГЕОС Димитров и сие” СД.

Правя още веднъж изявление за неоснователност на искането за представяне на доказателства за последващо заснемане, тъй като  това са обстоятелствата, които възникват след издаване на обжалваната заповед и не могат да се имат предвид при съобразяване на нейната законосъобразност.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства  по делото представеното в днешно съдебно заседание  заверено копие писмо на главния секретар на МРРБ, изх. № V8-683 от 19.01.2009 година.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.04.2009 година от 15.10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30  часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: