ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На дванадесети януари                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1597 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Казино бийч ризорт груп” ООД, редовно призован, се явява лично управителят Р.П.. Представлява се от адвокат П., адвокат З. и адвокат Р., с пълномощни по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Р., с представено по делото пълномощно.

          Явява се вещото лице арх. Д.К..

 

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило на 20.12.2016 г. заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, която е представена в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо с вх. № 11751/21.12.2016 г. от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол гр. София, с което уведомяват съда, че във ведомствения архив не се съхраняват поисканите документи с протоколно определение от 13.10.2016 г.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към изслушване на заключението на вещото лице.

 

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението, като ПРЕДУПРЕЖДАВА вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

арх. Д.С.К. - ** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Предупредена съм за наказателната отговорност.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На стр. 3 относно проектите от 1959 г., така както е посочено в т. 1.1.2, може ли да покажете на копието кое е четливо и кое е нечетливо?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не става ясно кой е изработил проекта като автор. Посочени са проектантите, но като проектантски организации не става ясно коя е институцията, която е изготвила проекта.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: На Приложение 5 към експертизата, ограденото в червено да разбирам ли, че в проектите от 1959 г. в тази част е така? В проекта от 1959 г. „Кухненска уредба“ по дължина се съотнася към карето, посочено в червено?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Искам да попитам в Приложение 5 от експертизата, незащрихованото поле с червено какво представлява? Под втората линия червена и обърнато към лицето, което разглежда приложението, този участък от червената до черната линия да разбирам ли, че това е застроена площ, за което този проект не се отнася и няма друг проект, който да казва, че няма друг проекt?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което е представено е червеният контур, а за черния контур не мога да кажа дали има друг проект, но това е  от цялата кадастрална карта. Черният контур са външните очертания на сградата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Това ли е първият етаж?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първият етаж е ограденото с черен контур. Така е заснета в кадастъра.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Може ли да посочите в Приложение 2 към експертизата, в проекта от 1959 г. за коя част става дума?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложение 2 е южната част на проекта, на стр. 31 от настоящото дело. Приложение 2 представлява копие- извадка от този проект на стр. 31 от делото в мащаб 1:50, а местоположението на тази извадка е указана в комбинираната скица. Посочвам местоположение на скицата на стр. 31 - скицата-приложение.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Приложения 2 и 3, които бяха уточнени, коя част от проекта от 1959 г. представляват? Тази част или лявата част за лицето, стоящо срещу проекта. Северната част на сградата ли е или южната? В лявата част на чертежа това според Вас северната или южната част на сградата ли е?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На лявата част на проекта. В комбинираната скица е отразена посоката. Посоката е север.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: При положение, че предмет на делото е южната част на сградата, това ли е причината да направите извадка от северната част?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съобразила съм се скицата и констативните актове на двете заповеди.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Каква е причината в Приложения 2 и 3 да бъда направена извадка от северната част на сградата при положение, че предмет на заповедта е южната част?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички документи, които са били коментирани като констативни актове, като заповеди касаят този чертеж и описват тези помещения, които не са в южната част. Проектът, който е представен не касае южната част на сградата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Кои са тези документи? Бихте ли казали?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези документи са констативните актове на стр. 24 от приложеното административно дело № 1346/2014 г., където е отбелязано процесното помещение. Това помещение няма нищо общо с представените проекти от 1959 г. и 1975 г.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Понеже се коментира и проектът относно заснемането, извършено от жалбоподателите, за да задам въпроса трябва вещото лице да има копие на заснемането на първия етаж на стр. 197 по административно дело № 1346/2014 г. Може ли да каже вещото лице, какво означават означенията по административно дело № 1346/2014 г. на стр. 197 - +1.65.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Означението +1.65 е вероятно кота.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Верен ли е изводът, че в правоъгълника, в който е посочен надписът „не е копано“ и посочената кота +1.65?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В заснемането пише „не е копано”, но в КК е отразен като контура на сградата. Така или иначе разглежданите проекти не касаят тази част.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В КК контурите на сградата с изглед (поглед) отгоре ли се нанасят?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не е от моята компетентност.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Може ли да се направи извод, че правоъгълникът с щрихи по краищата и средата, на който е посочен надпис „не е копано”, включително кота +1.65 означава, че това каре се намира на +1.65 над кота 0 или пода на първия етаж и не е част от първи етаж?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм правила оглед на тези обеми, за които ми задавате въпроси, ако коментираме заснемането.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Означава ли, че описаното пространство няма пряка връзка със земята и се намира на +1.65. Това тераса ли е, или част от първия етаж?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря. За това се изисква проучване. Това не е било предмет на експертизата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Подът на карето и подът на търговската зала на едно и също ниво ли са?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Кота +1.65 е площадка на стълбище и няма общо с карето.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Стрелката и посочените означения как бихте ги обяснили?

АДВ. П.: Аз се противопоставям на този въпрос. В момента коментираме експертиза, която е била по друго дело.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Верен ли е изводът, че описаното пространство е тераса, която е на ниво +1.65 под нивото на първи етаж?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Самата тераса няма отбелязана кота и не мога да потвърдя този извод.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Има ли тераса от източната страна на сградата?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да си спомня. Оглеждах помещенията в сутерена.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Но сте категорична, че всичко това е на едно ниво?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм казала такова нещо и не го потвърждавам. Не съм изследвала нивата на сградата, тъй като това не ми е било задача. Правих оглед на помещенията, които касаят поставените въпроси на експертизата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Целият контур не е първи етаж така, както е посочено? На едно ниво ли е?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря на този въпрос, защото не е бил предмет на експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Планът от 1959 г., който е предмет и по който, ако ние сме извършили незаконно строителство искам да кажете този проект отнася ли се за тази кухненска уредба? Може ли да съпоставите със заповедта къде точно се намира? В Приложение 5 относно всички тези проекти – „Кухненска уредба“, „Ел. уредба“, „Хладилна уредба“, „Конструкции“ от 1975 г. коя част от сградата на първия етаж касаят отнесени тези проекти към тази ваша схема 5?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В проекта от 1959 г., тези проекти отнесени към сградата са отбелязани в червено на скица Приложение 5 и се пада по-скоро в западната страна на сградата. Става въпрос за първи етаж.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Всички тези проекти, включително и заповедта за 1959 г. и останалите проекти някой от тези проекти отнася ли се за тази част, която подлежи на съдебен контрол?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези проекти не се отнасят за южната част на сградата, които са предмет на заповедта. Отнасят се за част от западната страна на сградата

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Може ли да се направи извод, че не може в такъв случай от тези проекти, цитирани в обжалваната заповед Вие да изчертаете скица или това е скицата, която е възможно да изчертаете?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм изчертала извадка от тези проекти, а самите планове ако трябва да се изчертаят, трябва да се изчертаят в частта, която е очертана в червено.

          АДВ. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВ. З.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ.Р.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В Констативен акт № 7 и скицата, която е част от него, защрихованата част с червено, южната ли е или северната част на сградата?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защрихованата част  е южната част.

 

АДВ. П.: Да се приеме заключението на вещото лице.

АДВ. З.: Да се приеме заключението на вещото лице.

АДВ. Р.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля, заключението да не се приема. Да бъда назначено друго вещо лице, което да отговори на поставените въпроси със следните мотиви: към Констативен акт № 7 има и е посочено изрично, че скицата е неразделна част от констативния акт. Описанията на частта от сградата, на което е променено предназначението, е направено в обжалваната заповед. Както вещото лице изрично заяви в съдебно заседание, същата разглежда част не от южната страна от сградата, а от северната, тъй като според нея, описанието съответства на нея. Твърдим също така, че приложения 2 и 3 към експертизата отразяват субективната преценка на вещото лице, което не е обосновано с проектна документация, а на база лична преценка. Твърдим, че Приложение № 5 не отразява действителната ситуация и обективните факти, като мотивите ни са следните: от Приложение № 5 съпоставено с проекта за заснемане е видно, че първият етаж е единствено и само този, за който е приложен проектът от 1959 г., а не част от първия етаж. Това е така, тъй като видно и от посочените коти частта между долната хоризонтална червена черта и най-долната хоризонтална черна черта, е тераса. Вещото лице налага извод, че проектите от 1959 г. са за половин етаж. Те са за целия етаж, а контурите на сградите, включително тераса, която е на кота +1.65 и няма как да бъде част от първия етаж.

Предвид неотчетените и изразеното субективно мнение, моля да бъде допусната повторна единична експертиза.

 

Съдът счита, че следва да приеме изслушаната днес съдебна експертиза като компетентна и безпристрастно изготвена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изслушаната днес съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ на вещото лице арх. К. възнаграждение в размер на 700 лв. съгласно представената справка-декларация и платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 12.01.2017 г. – 700 лв.)

 

АДВ. П.: Моля съображенията, които се излагат за повторна експертиза касаят изцяло спора по същество. Не се изтъкна една съществена и основателна причина, която да наложи повторно извършване на експертизата. Не се доказа по някакъв начин от Община Несебър, че експертизата не е пълна, не е точна и не е отговорила ясно и точно на въпросите, които са поставени от съда, и които въпроси са със съдържание съответстващи на решението на ВАС. От целия спор в случая следваше да се установи в проектите от 1959 г. има ли изменение, в коя част на сградата съгласно заповедта, която обжалваме и съответно да се направи комбинирана скица. Община Несебър не изложи довод, който да наложи извършването на нова експертиза с кота +1.65 и освен това посочването беше с горна, долна черта, червено, черно. Твърдим, че ние тераса нямаме така, както твърди Община Несебър и е изместен предметът на спора. Имаме част, която е описана в констативния акт, имаме една съпоставка на едни проекти, които са извършени от вещото лице. Считаме, че не следва да бъде допускана повторна със същите задачи.

АДВ. З.: Поддържам становището на колегата. Представителят на Община Несебър твърди, че акта е по извадка на проект от 1975 г., който общината представи по делото и въпросната тераса, която се коментира по никакъв начин не се установи да е тераса, къде е кота 0 на терена и че това помещение не е предмет на оспорваната заповед, поради което считам, че искането е неоснователно.

АДВ. Р.: Присъединявам се към становищата на колегите.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: По отношение на въпрос № 3 за съдържанието на проектите от 1959 г. освен словесната част има и графична част, в която вещото лице отбеляза, че е в южната част на сградата. Въпреки това, вещото лице коментира единствено и само северната част. Дали описанието словесно е коректно или не, вещото лице може да го констатира, но не и същото да си избира произволни части от сградата и да коментира тях. Терасата е от съществено значение по отношение на доводите, изложени от вещото лице и обективирани в Приложение 5, тъй като според вещото лице както тези проекти са за половин етаж, което според нас не е така.

 

Съдът счита, че не са налице основанията по чл. 201 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК за допускане на повторно заключение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за допускане на повторна съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Предвид постановеното определение, моля с оглед оспорването на експертизата и недопускането й, да бъде назначена тройна такава с включен допълнителен въпрос, а именно: от източната страна на сградата има ли изградена тераса или етаж на кота +1.65?

АДВ. П.: Оспорвам това искане и се противопоставям на искането за тройна експертиза. Поставя се въпрос извън предмета на спора. Моля да не допускате назначаването на тройна експертиза, която да отговори на въпрос, който е извън предмета на делото.

АДВ. З.: Възразявам срещу направеното искане. Същото е неотносимо. Установено е от скицата, че въпросът, който иска да бъде зададен, касае западната част.

АДВ. Р.: Поставеният въпрос не касае предмета на делото.

 

Съдът счита, че не са налице основания за назначаване на тройна експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза.

 

В палата влиза допуснатият свидетел.

АДВ. П.: Ако това е свидетелят, който водят за разпит, то този същият свидетел присъстваше в залата от началото на съдебното заседание и  излезе преди малко. Противопоставям се на неговия разпит.

АДВ. З.: С Ваше определение, постановено в закрито заседание на 03.08.2016 г. указахте изрично на Община Несебър, че следва да посочи свидетели, които са присъствали на проверката. Видно от Констативен акт № 7/20.03.2014 г. са присъствали две лица Петя Д. Шиварова и Мария Колева Петкова, като този свидетел не е в кръга на тези лица.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Считам направеното възражение за неоснователно по следните мотиви: свидетелят, който подлежи да бъде разпитан, е единствен допуснат като свидетел. Има допуснат само един свидетел. Няма повече от един свидетел. В тази връзка не е налице хипотезата да има съгласуване на свидетелските показания.

Отделно от това, в искането за свидетел никъде не съм посочвал името на свидетеля – т.е., допускането на свидетел от съда не е индивидуализиран като имена.

 

Съдът счита, че следва да бъде разпитан воденият свидетел. Съгласно чл. 171, ал. 1 от ГПК, изречение 2 свидетели, които още не са дали показания не могат да присъстват при разпита на други свидетели. Няма забрана свидетелят да присъства при разпит на вещо лице. Поради изложеното, въпреки, че свидетелят присъства в залата в началото на разпита на вещото лице, с оглед настояването на страната, която го е посочила, няма пречки да бъде разпитан, като показанията му ще бъдат ценени с оглед изивкането на чл.172 ГПК. Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля.

 

СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

 

М.Г.М. – ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност.  Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Работил съм в ресторанта от 1994 г. до октомври 2016 г. Работил съм от 1994 до 2000 г. съм бил сервитьор, а до 2016 г. управител.

Слизал съм на първия етаж на казиното когато съм бил сервитьор и управител. Първият етаж се използваше като складово помещение. Южната част беше „Вход зареждане“. Оттам беше входът на складовете. Можеше да се стигне от южната до северната страна само по един коридор.

След 2013 г. работих като управител. Остана да ползваме 1/3 от северната част. Фирмата, в която работех ползваше целия първи етаж до 2013 г. От 2008 г. до края на 2016 г.  фирмата беше наемател. Това е договорка със собственика. Собственикът прегради една част и остана 1/3 от северната част. Останалите 2/3 бяха стриптийз бар и дискотека. От южната част е дискотеката, след това е стриптийз барът. Знам ги, когато съм минавал оттам. Не съм влизал в дискотеката. Отвън има промяна. Това бяха складове, а в момента са едно цяло помещение. Всичко беше на едно ниво. Подът беше на едно ниво. В дискотеката се слиза по стълба надолу.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. П.: Там работя от 1994 г. Отпреди 1994 г. нямам впечатление. Не съм служител на фирма „Транстурист” ООД. Работил съм там от 1994-2007 г. От 2008 г. работя във фирма, която е наемател на фирма Транстурист” ООД. Ползвахме абсолютно всички помещения на първия етаж. Ползвахме ги като складове. Имаше кухненска част. Тя се намираше в северната част, в най-северната част. След кухненската част имаше коридор, а от него се влизаше в коридора, където са складовете - отляво и отдясно. Имаше изход в южната част. До 2013 г. имаше изход. Имаше едно стълбище в сградата. Има и външно стълбище, което е на запад. Сградата има тераса, която е на второ ниво. От единия край на сградата до другия край на сградата имаше кухненско помещение. Вторият етаж беше на четири нива - стъпаловидни. Това е едновремешния ресторант „Казино”. Първият етаж са складовете под кухнята, която е на стария ресторант „Казино”. Открай докрай е на едно ниво. От 1994-2016 г. имам впечатление за нивата.

АДВ. П.: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

В съдебната зала присъства представител на „Транстурист“ ООД, който носи поисканите с протоколно определение от 13.10.2016 г., с което е задължен да представи оригиналите на представените по делото проекти.

 

Съдът КОНСТАТИРА идентичност на представените по делото проекти с представените от „Транстурист“ ООД оригинали и ги върна на третото лице.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

АДВ. П.: Моля да уважите жалбата и да отмените заповедта. Моля да ни присъдите направените от нас разноски за всички инстанции.

Представените всички проекти касаят друга част на сградата. Освен това със свидетел да установяват факти, които са констатирани с издадения констативен акт е неоснователно.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. З.: Присъединявам се към казаното.

АДВ. Р.: Да се уважи жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Да ни присъдите направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение считано от започване на първото производство пред Административен съд – Бургас, ВАС и настоящата инстанция.

Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмена защита.

 

Съдът ДАВА  на страните10-дневен срок  от днес за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17.26 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: